Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Kjønn er en sentral kategori i alle religioner. Det finnes guder og gudinner; munker og nonner og egne religiøse roller for kvinner og menn. Religioner legger føringer både på forholdet mellom gud(er) og mennesker, regulerer mellommenneskelige forhold og definerer relasjonen mellom kjønnene.

De store verdensreligionene tilskriver tradisjonelt menn en høyere status enn kvinner, og reserverer de viktigste lederfunksjonene for menn. I noen religioner finner vi sentrale kvinnelige guddommer, men kvinner har allikevel en underordnet posisjon i samfunnet. Den høyeste guddommen er som regel mannlig. Men selv om religioner i stor grad speiler samfunnets maktrelasjoner, tematiseres også kjønnskategorien på ulike måter, som for eksempel gjennom tvekjønnede guder og kjønnstransformasjoner.

Dette emnet tar for seg sentrale spørsmål i det religionshistoriske studiet av religion:

 • Hva er forholdet mellom kjønnenes religiøse status og sosiale roller?
 • Gjenspeiler de religiøse mytene de grunnleggende kategoriene og verdiene i samfunnet?
 • Hvordan speiles religionenes kjønnsforskjeller i deres syn på sex?
 • Hva skjer med religionenes syn på kjønnene når samfunnet forandrer seg?

Det legges stor vekt studentenes egen aktivitet, og masterstudentene vil blant annet bli trukket direkte inn i undervisning og veiledning av bachelorstudentene.

Studentene kan gjennom den valgfrie delen av pensum knytte emnet nært opp til temaet for egen masteroppgave.  

Hva lærer du?

Etter å ha fullført dette emnet skal du kunne:

 • Redegjøre for religionshistorisk kjønnsforskning slik den drives i dag
 • Vise kritisk og reflektert forståelse av kjønnskategoriens- og kjønnsteoriers betydning for religionsforskningen
 • Utforme teoretiske problemstillinger knyttet til studiet av kjønn og religion
 • Anvende kjønnsteorier i analysen av religionshistorisk kildemateriale og utforme kjønnsrelaterte problemstillinger i analysen av et selvvalgt tema

Opptak og adgangsregulering

Studenter med studierett på program må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer, kan etter søknad få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Emnet forutsetter gode leseferdigheter i engelsk og norsk.

Overlappende emner

Undervisning

Emnet har felles undervisning med REL3040 – Kjønn og religion. I tillegg blir det gitt egne seminarer for masterstudentene på REL4040.

Undervisningen blir gitt i form av forelesninger og seminarer som går over hele semesteret. Detaljert timeplan blir publisert på semestersiden ved semesterstart.

Obligatorisk aktivitet

 • Oppmøte til minst 10 av 13 dobbelttimer av fellesundervisningen med REL3040
 • Oppmøte til alle masterseminarer
 • Innlevering av deloppgaver til mappe

Detaljert informasjon om kvalifiseringsoppgaven blir gitt i undervisningen og publisert på semestersiden ved semesterstart.

I henhold til HFs retningslinjer må all obligatorisk aktivitet være godkjent for at du skal kunne gå opp til eksamen. Ved frafall på grunn av sykdom må du kontakte studiekonsulenten samme dag og levere dokumentasjon på gyldig fravær innen tre virkedager.

Du er selv ansvarlig for å sjekke at du har fått godkjent obligatorisk aktivitet.

IKOS har en egen ressursside for oppgaveskrivning.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Mappe på til sammen 8 - 10 sider.

Du må oppfylle kravet til obligatorisk aktivitet for å kunne gå opp til eksamen.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Annenhver vår fra 2016

Felles undervisning med REL3040

Eksamen

Annenhver vår fra 2016

Undervisningsspråk

Norsk