Dette emnet er nedlagt

Periodisk emnerapport V08 REL4100

Periodisk evaluering av REL 4100 Teori

 

Det var 5 studenter påmeldt på dette emnet vårsemesteret 2008. Av disse var det kun 2 som svarte på spørreskjema. Min rapport baserer seg derfor på min egen evaluering av emnet sammenlignet med foregående år.

En så liten gruppe gir tette og gode undervisningsforhold. Det blir liten forskjell på seminar og forelesninger fordi det hele tiden er mulighet for dialog. Det er av uvurderlig betydning for å kunne opprettholde den kvaliteten på undervisningen som bør tilbys på masternivå. 

Hovedlærer hadde alle seminarene og 2 forelesninger. I tillegg ga 3 av de andre lærerne ved faget hver sin forelesning. Dette synes å fungere bra fordi det sikrer både at studentene blir kjent med flere av lærerne og deres kompetanseområde. Det ville imidlertid vært en fordel om lærerne var bedre informert om innholdet i hverandres undervisning.

Det er en god balanse mellom studentenes egenaktivitet og forelesninger. To seminarer på starten av semesteret går med til at hver student skriver en bokanmeldelse av en pensumbok. På den måten skal studentene få et første kjennskap til pensum samtidig som den enkelte kommer raskt i gang med konsentrert lesning. Bokanmeldelsene fremføres muntlig og inngår som en obligatorisk del av emnet. I tillegg kan studentene legge ut sine tekster på Fronter.

Våren 2008 hadde vi gjort en endring i pensum i det man forsøkte å legge større vekt på metode. Semesteroppgaven fokuserte på metodeproblemer og pensum ble endret: Flood (1999) som legger vekt på vitenskapsteoretiske problemer ble erstattet med en metodebok (Kraft/Natvig 2006) og faghistorie (Preus 1996) og Tylor (2002). Metodeboken fungerte bra, men fraværet av vitenskapsteori ble påfallende. Følgelig ble Flood (1999) igjen tatt inn på pensum Høsten 2008. Samtidig ble den faghistoriske vinklingen forsøkt gitt en riteteoretisk vinkling i det en del artikler av bl.a. Mary Douglas, Jonathan Z. Smith og Geertz tas inn på pensum.

 

Anne Stensvold

Blindern, August 2008