Dette emnet er nedlagt

Periodisk emnerapport REL4111 V09

Periodisk evaluering av emnet REL 4111 Nyreligiøsitet Våren 2009

Anne Stensvold 28/8-09

 

Emnet er valgfritt emne på masternivå. Emnet hadde i år omtrent like mange deltagere som i fjor. Det var 11 påmeldte studenter, de aller fleste fra studieretning religionshistorie på KIS-programmet, og et par fra andre fag på KIS-programmet.  Av disse leverte 9 semesteroppgave, og karakterene fordelte seg jevnt med 3 på A, 3 fikk B og 3 fikk C. To studenter leverte ikke eksamensbesvarelse. Bare den enes av disse leverte førsteutkast til oppgaven. Denne skjeve fordelingen på karakterskalaen - mellom gode og svært gode besvarelser - må ses i sammenheng med oppgavens art samt at studentene får individuell veiledning med oppgaven.

 

Undervisning:

Emnet har såkalt "veiledet lesning", det vil si at det legges opp til selvstudium. Det legges i utgangspunktet opp til tre samlinger: en introduksjonsforelesning og to seminarer. I dette semesteret ble det i tillegg gitt tre ekstra forelesninger, en ved hovedlærer, og to ved en annen faglærer, men respons fra studenter kan tyde på at dette ikke var nok.

 

Det er helt klart at denne type emner forutsetter at studentene deltar aktivt i kollokviegrupper. I første undervisningstime ble studentgruppen delt inn i to kollokviegrupper, pensum ble fordelte mellom studentene, og hver og en fikk ansvar for å lage et sammendrag av "sin" pensumdel. Disse skulle danne grunnlag for pensumdiskusjoner i kollokviegruppene. Denne ordningen synes ikke å ha fungert. For eksempel synes det ikke å være tilstrekkelig at lærer gjør studentene oppmerksom på at undervisningsrommet kunne benyttes på de tidene emnet har reservert rommet.

 

Pensum:

Pensum har, med mindre endringer, vært det samme i et par år.

Basert på tidligere erfaringer var semesteroppgaven vidt formulert (Menneskesyn i nyreligiøsiteten). Det høye karakternivået tyder på at oppgaven har samsvart godt med pensumlitteraturen.

 

Fronter ble brukt til praktiske formål: til oppgaveinnlevering og beskjeder.

 

Forslag til forbedringer:

Det bør tilrettelegges bedre mht. praktiske forhold for at kollokviegruppene skal fungere bedre. For eksempel kan eksamensformen forandres til mappeevaluering eller det kan innføres obligatoriske oppgaver i form av respons og debattinnlegg.

 

Pensum bør revideres med tanke på å få inn nyere litteratur. Hovedboken (Hanegraaff fra 1996) er en "klassiker" som bør beholdes uavkortet som nå, men øvrig pensumlitteratur bør ikke bare være nyere, men også reflektere bedre den ansvarlige faglærers interessefelt.