This course is discontinued

Periodisk emnerapport REL4140 V09

Periodisk emnerapport for REL 4140 Religion and War (nytt navn)

 

Det var ingen avvik fra emnebeskrivelsen. Det må imidlertid nevnes at emnet er helt endret siden 2008, og vil få det nye navnet ”Religion and War” fra våren 2010. Emnet er altså ikke et bredt innføringsemne i religion og politikk, men et emne som har fokus kun på ett spørsmål: hva har man tenkt om krigens etikk i verdensreligionene?

 

Det var totalt 16 studenter som meldte seg til eksamen i emnet, og 14 av disse møtte opp til eksamen. Alle de 14 studentene besto eksamen, og gjennomsnittskarakter var B. Dette er noe høyt til å være snittkarakter, men det må sies at emnet så ut til å tiltrekke seg studenter med stor interesse og arbeidslyst. Det er også vanskeligere å tenke fordeling og snittkarakter på masternivå enn på bachelornivå, hvor gruppene gjerne er noe større.

 

De viktigste indikasjoner på god kvalitet ved dette emnet er dets nære tilknytning til forskningen som emneansvarlig driver. Emnet ble foreslått opprettet som et engelskspråklig og forskningsbasert emne, noe som kan ventes å gi god undervisning. På bakgrunn av erfaringene med første gjennomføring av emnet er det naturlig å anbefale flere forsøk med forskningsbaserte emner som opprettes ut fra faglæreres sentrale interesser. Samtidig kan man gjerne diskutere hensiktsmessigheten av engelskspråklige emner. På dette emnet var det ingen utlendinger våren 2009, og undervisningen ble derfor gitt på norsk, selv om powerpoint-presentasjoner ble laget på engelsk.

 

Eksamensform er et annet poeng som gjerne kan nevnes under kvalitet. I et par studentkommentarer til emnet ser man at studentene ofte foretrekker hjemmeeksamen. Emnelærer ønsker likevel å holde fast på skoleeksamen. Det er flere grunner til dette. Den viktigste grunnen er at det sikrer at alle studentene stiller helt likt og får de samme krav og muligheter. Det fjerner også mulighet for fusk. Emnet har skoleeksamen, og faglærer varslet tidlig studentene om at de ville få et høyt antall korte oppgaver å besvare, slik at hele pensum måtte forstås godt og mange detaljer huskes. Tidsmessig var ikke dette mer krevende på eksamensdagen, fordi man kunne svare ganske kort på hver oppgave, men faglig var det åpenbart at denne formen var krevende fordi den forutsatte at studentene kunne nærmest alt på pensum og fulgte undervisningen nøye.

 

Det er ingen bestemte indikasjoner på sviktende kvalitet bortsett fra et én av pensumbøkene var dyr og vanskelig tilgjengelig. Denne boken er nå i salg som billigere paperback.

 

For å forbedre emnet i framtiden vil man legge vekt på å tilføre én eller to artikler på pensum som beskriver den systematiske tenkningen som ligger under emnets analyse av krigens etikk i komparativt perspektiv. I noen kommentarer fra studenter mener man at emnets litteratur inneholdt for mye primærmateriale, og for lite systematiserende litteratur. Det systematiske perspektiv på emnet utgjøres i hovedsak av det moralfilosofiske rammeverk som legges av begrepene ius ad bellum og ius in bello og alle de underordnede prinsippene under disse. Dette ble presentert i stor detalj i forelesninger, men studentene etterlyste i tillegg litteratur som oppsummerte disse gjennomgående temaene. Faglærer vil ta dette til etterretning og kutte noe ned på primærkilder og gi noe mer lesestoff om systematiske emner.