Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet vil gi en samlet oversikt over det mangfoldige religiøse landskapet i USA, med vekt på de ulike utgavene av amerikansk kristendom. Vekten vil ligge på samtiden, men også den kristne utviklingen av amerikansk religiøs pluralisme vil bli viet plass. Religionen i USA vil bli behandlet komparativt med vekt på både likheter og forskjeller i forhold til Europa. Interessant er også spenningen mellom den anglo-protestantiske fellesidentiteten (og Civil Religion) og den nye påvirkningen fra latineramerikansk religion og kultur.

Hva lærer du?

Emnet skal gi studentene innsikt i religionens kultur- og samfunnsrolle i USA, med vekt på den religiøse pluralismen og forbindelseslinjene til Sør- og Mellom-Amerika. Undervisningen vil legge vekt på å utvikle skriveferdigheter og evne til selvstendig refleksjon.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Bachelorgrad med fordypning i religionshistorie.

Undervisning

Undervisningen gis i form av forelesninger og seminarer (10dblt). Studentenes skriveprosess er en vesentlig del av undervisningsopplegget.
Obligatorisk aktivitet: Underveis i semesteret skal det leveres utkast til semesteroppgaven. Bruk av Fronter kan være aktuelt.
Innleveringsfristene vil bli gjort kjent i detaljert undervisningsplan.
Se Retningslinjer for obligatorisk undervisningsaktivitet ved IKOS

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Obligatoriske aktiviteter må være godkjent for å kunne opp til eksamen.
Emnet vurderes med en semesteroppgave som innleveres ved slutten av semesteret.
Oppgaven skal ha et omfang på 8 - 10 sider (ca 2300 tegn per side). Oppgavelyden gjøres kjent av faglærer ved semesterstart.
Ved innlevering av semesteroppgaven skal studenten også levere obligatorisk erklæring vedrørende fusk
Vurderingsformen er integrert i undervisningen og det er derfor ikke mulig å ta eksamen i emnet uten opptak til undervisningen.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Vår 2010

Eksamen

Vår 2010

Undervisningsspråk

Norsk