Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Dette kurset vil ta for seg de viktigste teoretiske tilnærmingsmåtene til studiet av religion. Det finnes en rekke forskjellige perspektiver på religion. Man vil lære om hva som kjennetegner antropologiske, sosiologiske, psykologiske, filologiske og teologiske tilnærminger til religion. Studentene vil få innblikk i den historiske utviklingen av de forskjellige perspektivene og deres respektive forskningstradisjoner. Klassikere som Durkheim, Weber og Freud vil ha en plass i den historiske framstillingen av de ulike perspektivene. Kurset vil også gi en innføring i moderne teori og metode, blant annet sekulariseringsteori. Studentene vil gis en innføring i forskjellige perspektiver på selve religionsbegrepet og i de mange forsøk på å komme fram til en religionsdefinisjon. Det vil også bli en gitt en innføring i hvordan selve ideen om religion som fenomen kan kritiseres.

Hva lærer du?

Studenten skal tilegne seg en bred oversikt over tilnærminger til studiet av religion. En del av denne realkompetanse vil bestå i faktakunnskap om den historiske utviklingen av perspektiver på religion. Dette skal gi studenten et reflektert forhold både til religion som studieobjekt og til sin egen rolle som observatør av religion som fenomen. I tråd med den hermeneutiske tradisjon vil dermed evnen til kritisk selvrefleksjon være et viktig supplement til faktakunnskap om teori og metode.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Generell studiekompetanse.

Anbefalte forkunnskaper

Generell studiekompetanse.

Overlappende emner

Emnet er nytt høsten 2004.

Undervisning

Studentene leverer inn en hjemmeoppgave i løpet av semesteret. Tema for oppgaven blir gitt i begynnelsen av semesteret og må være godkjent før studenten kan gå opp til eksamen.Undervisningen er organisert som forelsesninger og seminar, til sammen 24 timer i semesteret.

Eksamen

For å kunne gå opp til eksamen må studenten først få godkjent sin obligatoriske hjemmeoppgave.

Skoleeksamen, 4 timer

Prøven bedømmes etter en gradert skala fra A til E for bestått og F for ikke bestått. Hjemmeoppgaven teller ikke med i endelig karakter.

Annet

Fra høst-05 erstattes dette emnet med REL1001. Dermed vil REL1001, og ikke RES1502 inngå som obligatorisk i en 40-gruppe på Religionsprogrammet. REL1001: Teori og metode, innføring.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Fra og med høst 2005 heter emnet REL1001: Teori og metode.

Eksamen

Fra og med høst 2005 heter emnet REL1001: Teori og metode.

Undervisningsspråk

Norsk