Dette emnet er nedlagt

SAS2500 – Vekst, miljø og demokrati i Sør-Asia

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Sør-Asia og særlig India gjennomgår en betydelig økonomisk utvikling, med ringvirkninger for store deler av samfunnet og internasjonalt. Hvilke konsekvenser denne økonomiske utviklingen har for lokalsamfunn, for miljø og for ulike sosiale grupper er grunnleggende spørsmål. Og hvilke begrensninger demokrati, fattigdom og ressurssituasjonen setter for den økonomiske veksten. Emnet tar opp forhold som den økonomiske utviklingen – styrke, fordelingsproblematikk og grunnlag; demokrati, forholdet mellom stat og samfunn og hvordan dette influerer på fordeling og styring; sosial, kulturelle, miljømessige og økonomiske konsekvenser av vekst, endring og internasjonalisering av økonomien; og forholdet de sørasiatiske landene i mellom, internasjonale relasjoner og betydningen av religiøs nasjonalisme. Fokus vil være på India, med sideblikk til Bangladesh og Pakistan.

Hva lærer du?

Studenten forventes å tilegne seg:

• brede grunnleggende kunnskaper om det moderne sørasiatiske samfunnet

• forståelse for samspillet mellom økonomiske, sosiale og politiske forhold

• innsikt i sentrale debatter og evne til å redegjøre for disse

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Enkeltemnestudenter kan kun melde seg til emnet fra 11. januar 2008, dersom det er ledig kapasitet.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse.

Anbefalte forkunnskaper

Bygger på innføringsemner i Sør-Asia-områdekunnskap.

Undervisning

Emnet baserer seg på en kombinasjon av forelesninger (10 dblt) og undervisning knyttet til IKT-basert oppgaveskriving. Undervisningsformen har som mål å aktivisere studentene i læringsprosessen og å gi tilbakemelding på faglig fremgang.

Midtveis i semesteret skal det leveres et førsteutkast til essayet samt to opponentkommentarer til førsteutkast skrevet av andre studenter. Alle arbeidene er obligatoriske og leveres i Fronter.

Innleveringsfristene vil bli gjort kjent i detaljert undervisningsplan.

Se Retningslinjer for obligatorisk undervisningsaktivitet ved IKOS

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Førsteutkast og opponentkommentarer må være innlevert til gjeldende frister for å kunne gå opp til eksamen.

Emnet vurderes med en mappe som innleveres ved slutten av semesteret.

Mappen skal inneholde: En kortoppgave på 1-3 sider og et essay på 6-8 sider. Det samlede omfanget skal være 10 sider (2300 tegn per side). Oppgavene gjøres kjent ved semesterstart.
Ved innlevering av mappe skal studenten også levere obligatorisk erklæring vedrørende fusk.

Vurderingsformen er integrert i undervisningen og det er derfor ikke mulig å ta eksamen i emnet uten opptak til undervisningen.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Annet

Innpasning: Emnet inngår som et mulig valg innenfor 40 OMR- sørasia ved AAS-programmet.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk