Dette emnet er nedlagt

SAS2503 – Stat, samfunn og utvikling – fokus på Bangladesh.

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet tar opp Bangladesh’ nyere historie med særlig fokus på utviklingsproblematikken – både teoretisk og praktisk. Emnet vil gi studentene en innføring i Bangladesh’ historie og samfunn, inkludert litteraturhistorie, politisk historie og religion. Her trekkes linjer fra bengalsk historie og møtet mellom India og Europa, som gav seg samtidig utslag i en progressiv modernistisk tradisjon og islamisering, særlig i bondesamfunnet (med blikk på synkretisme, sørasiatisk islam, forskjellige reformbevegelser). Det gis også en bred innføring i bengalsk, øst-pakistansk og bangladeshisk historie i det 20. århundre, som grunnlag for forståelse av det moderne Bangladesh med kronisk politisk uro og hybride statsformer. En vesentlig del av emnet vil bli viet til forståelse av hvordan internasjonale institusjoner og økonomisk tenkning har påvirket Bangladesh som et lite mottakerland (epoker i utviklingstenkningen, fra teknologisatsning, til nasjonsbygging og samfunnsbygging, til NGO-epoken, «good governance» og liberalisering).

Hva lærer du?

Studentene skal tilegne seg inngående kjennskap til bangladeshisk samfunnsliv og historie og forståelse for hvordan historie utfolder seg i samspill mellom indre og ytre prosesser. Samtidig skape kritisk vurdering av rådende tenkning om utviklingsland.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Bygger på innføringsemner i Sør-Asia-områdekunnskap.

Overlappende emner

Emnet over lapper med SAS1503 Stat, samfunn og utvikling- fokus på Bangladesh.

Noen av emnene ved HF kan overlappe med gamle studieenheter av typen grunnfag, semesteremner og mellomfag. Studenten må selv påse at innholdet i emnet ikke overlapper med studieenheter det tidligere er oppnådd studiepoeng for. For mer informasjon om overlapp for dette emnet, ta kontakt med det instituttet som tilbyr emnet

Undervisning

Emnet baserer seg på en kombinasjon av forelesninger og undervisning knyttet til IKT-basert oppgaveskriving. Undervisningsformen har som mål å aktivisere studentene i læringsprosessen og å gi tilbakemelding på faglig fremgang. Nettaktiviteten inngår i vurderingsformen og er obligatorisk.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Studenten leverer en mappe med 1 oppgave á ca 8 sider (ca 2300 tegn pr side). I tillegg skal mappen inneholde mindre arbeider knyttet til oppgaveskrivningen, som kommentarer, debattinnlegg osv, i et omfang som i rimelig grad avspeiler studentens aktivitet under læringsprosessen. Nøyaktig omfang av dette gjøres kjent ved kursstart.

Vurderingsformen er integrert i undervisningen, og det er derfor ikke mulig å ta eksamen i emnet uten undervisningsopptak.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Siste gang vår 06.

Eksamen

Siste gang vår 06.

Undervisningsspråk

Norsk