Tidligere eksamensoppgaver og sensorveiledninger

Våren 2020:

Velg én av to drøftingsoppgaver. Diskusjonen skal forankres i pensumlitteraturen og bør bare unntaksvis referere til powerpointer og forelesningsnotater fra undervisningen.
 

Oppgave 1: Fra slutten av 1980-tallet spilte subalterne (underordnede) grupper gradvis en viktigere rolle i indisk politikk. Redegjør for hvilke endringer dette medførte på den partipolitiske arenaen, og diskuter hvorvidt dette førte til substansielle endringer i forholdet mellom stat og samfunn. Diskusjonen skal illustreres med empiriske eksempler.
 

Oppgave 2: Redegjør kort for den hindunasjonalistiske bevegelsens historiske opphav. Diskuter deretter hvilke mobiliseringsstrategier bevegelsen har benyttet seg av til ulike tider, og illustrer dette med empiriske eksempler.

 

Sensorveiledning.

Våren 2019:

Eksamen i SAS2504 -Verdens største demokrati er en tredagers hjemmeeksamen hvor du skal velge én av to drøftingsoppgaver. Diskusjonen skal forankres i pensumlitteraturen. Det er lov å referere til powerpointer og forelesningsnotater fra undervisningen, men bare i begrenset omfang. Du kan også trekke inn annen litteratur, men besvarelsen skal i all hovedsak bygge på pensum.

 

1. Kaste og demokratisk deltakelse

Samspillet mellom kaste og demokratisk deltakelse er sentralt i moderne indiske politikk. Du skal (1) redegjøre kort for hva vi mener med kaste og (2) drøfte hvordan kaste har virket inn på utviklingen av det indiske demokratiet fra kolonitiden til i dag. Ta utgangspunkt i konkrete eksempler fra pensum.

 

2. Politisk lederskap

I denne oppgaven skal du diskutere forholdet mellom kjønn, politisk lederskap og autoritet i India. Du skal (1) redegjøre for minst to ulike eksempler på politisk lederskap, og (2) drøfte hvordan dette lederskapet er kjønnet og hvilke forståelser av autoritet det hviler på. Ta utgangspunkt i konkrete eksempler fra pensum.

 

Sensorveiledning.

Publisert 27. juni 2019 09:13 - Sist endret 9. juni 2020 15:59