SAS3000 – Bacheloressay i Indiastudier

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Dette emnet gir deg mulighet til å utdype deg i et selvvalgt tema. Blant annet lærer du å avgrense et tema, formulere en problemstilling, finne relevant faglitteratur og strukturere et akademisk essay slik at det utvikler et selvstendig argument.

Dette er et avsluttende emne som skal tas i siste semester. I den grad det er mulig skal oppgaven kombinere kunnskaper fra språkemnene, emnene i områdekunnskap og emnene i kultur-/samfunnsfag i form av et selvstendig arbeid. Oppgaven skal ikke begrenses av denne litteraturen, men la seg influere av den.

Temaet for oppgaven må være India-relatert. Temaet velger du i samråd med emneansvarlig eller en av de andre i staben på India-studier. Så langt det er mulig, bør temaet falle innenfor forskningskompetansen til de ansatte på India-studier. Du kan også velge tema utenfor dette, men da forventer vi større selvstendighet med hensyn til litteratursøk. Hvis du vurdere å fortsette med et masterstudium etter at BA-graden er tilbakelagt, kan du gjerne bruke BA-essayet til å sette deg inn i et tema du vurder som tema for en framtidig masteroppgave. 

Du kan bruke egne erfaringer fra India til å stille spørsmål og som illustrative eksempler. Men snakk med faglærer før du begynner innsamling av eget materiale. Intervjuer er samhandling med mennesker og forutsetter en metodisk og etisk opplæring og er underlagt et regelverk. Visse spørsmål kan også være sensitive.

Emnet skal fungere som forberedelse til et arbeidsliv som krever evne til selvstendig problemløsing, eller som forberedelse til en mastergrad.

Hva lærer du?

Kurset hjelper deg med å:

  • Identifisere et forskningstema
  • Formulere en problemstilling
  • Finne relevant forskningslitteratur om  temaet
  • Evt drøfte egne observasjoner i lys av forskningslitteraturen
  • Utvikle et strukturert argument

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer. Emnet er ikke åpnet for enkeltemnestudenter.

Det anbefales at studentene har fullført 120 studiepoeng og er på sitt tredje år av BA-graden når de tar dette emnet. 

Undervisning

 

Undervisningen består av 1 innledende forelesning, minst 2 gruppeseminarer med faglærer og 2 individuelle veiledningsmøter med tildelt veileder. Det er forventet aktiv deltagelse på seminarene i form av diskusjoner og fellessamtaler. Mer informasjon om undervisningsopplegget blir gitt ved semesterstart.

Studentene presenterer arbeidet sitt og diskuterer utfordringer, og planlegger veien videre.

Studenterne forventes å gjøre betydelige fremskritt fra møte til møte, og skal være i stand til at redegjøre for sine valg og strategier.

 

Obligatorisk aktivitet:

  • Levere utkast til egen bacheloroppgave midtveis i semesteret
  • GI tilbakemeldinger til andres utkast

Merk at det obligatoriske utkastet kun er gyldig i ett semester. 

Informasjon om oppgavene og fristene vil bli gitt i undervisningen og i Canvas. Studentene må levere arbeidene til gjeldende frister, og er selv ansvarlig for å sette seg inn i kravene for de obligatoriske aktivitetene og fristene.

All obligatorisk aktivitet må være godkjent for at du skal kunne gå opp til eksamen. Du er selv ansvarlig for å sjekke at du har fått alt godkjent.

Slik søker du om gyldig fravær på obligatorisk aktivitet/obligatorisk oppmøte.

 

Eksamen

Oppgavens omfang skal være ca. 15 sider à 2300 tegn (uten mellomrom). Hvis oversettelse er en sentral del av oppgaven, skal analysedelen ha et omfang på minst 10 sider, og helheten kan overstige 15 sider. Minst én hindi-språklig tekst skal benyttes i oppgaven.

 

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver vår

Det gis undervisning i emnet siste gang våren 22

Eksamen

Hver vår

Det er mulig å ta eksamen i emnet tom våren 22

Undervisningsspråk

Norsk