Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Akkadisk 1 introduserer gamle akkadisk (assyrisk og babylonsk). Denne modulen er et første møte med skriftspråket, grammatikk og skrift.

Hva lærer du?

Emnet gir en grunnleggende forståelse for språkets struktur, men går ikke langt nok til at studenten kan lese og forstå vanlige akkadiske tekster.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

NB! Emnet blir kun tilbudt dersom det melder seg minimum 3 bachelorprogramstudenter. Studentene må melde seg innen 18. august 2011.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Generell studiekompetanse.

Introduksjonskurs i grunnleggende grammatikk

For å kunne avlegge eksamen i SEM1111 akkadisk 1, må du ha fått godkjent den obligatoriske flervalgsprøven ("multiple choice") i grunnleggende grammatikk. Prøven gjennomføres innenfor et avgrenset tidspunkt i Fronter. Den skal teste at du kan de grammatiske begrepene du har lært i ungdomsskole og videregående skole.

Som forberedelse til prøven arrangerer Institutt for kulturstudier og orientalske språk et kurs på tre dobbelttimer. Undervisningen er ikke obligatorisk, men anbefales på det sterkeste. Informasjon rundt den praktiske gjennomføringen av undervisningen og prøven legges ut på semestersiden til dette emnet senest ved semesterstart.

Anbefalte forkunnskaper

Generell studiekompetanse. Det er en fordel med kjennskap til andre semittiske språk.

Undervisning

Undervisningstilbudet består av grammatikkforelesninger, gjennomgang av enkle tekster, samt skriftlige øvelser. Akkadisk-studiet krever jevn og god studieinnsats. To obligatoriske interne prøver og en obligatorisk flervalgsprøve i grunnleggende grammatikk (se nærmere informasjon under ”obligatoriske forkunnskaper” lenger opp på denne siden) underveis i studiet må være godkjent for å kunne fremstille seg til eksamen. Studentene oppfordres til å samarbeide gjennom kollokvier, som gir god faglig uttelling.

Det er studentens ansvar å innhente informasjon om kvalifiseringsoppgavene er godkjent eller ikke godkjent.
Se Retningslinjer for obligatoriske undervisningsaktiviteter ved HF

Eksamen

Kun studenter med undervisningsopptak til dette emnet, og som har fått godkjent 2 obligatoriske interne prøver, kan fremstille seg til eksamen. I tillegg skal den obligatoriske flervalgsprøven i grunnleggende grammatikk være godkjent.

Skoleeksamen
4 timer (uten hjelpemidler) som omfatter oversettelse og grammatiske spørsmål.

Ingen muntlig.

Eksamensspråk

Bortsett fra de oppgaver som skal besvares på akkadisk, skrives eksamensbesvarelsene normalt på norsk (evt. dansk, svensk eller engelsk).

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk evaluering høst 2009

Periodisk evaluering høst 2011

Annet

Emnet inngår som støtteemne til hebraisk språk innenfor Språkprogrammet, samt innenfor Program for asiatiske og afrikanske studier, studieretning Midtøsten og Nord-Afrika. Emnet utgjør sammen med Akkadisk 2 og Amharisk 1+2 en 40-gruppe i semittiske språk innenfor Språkprogrammet. Emnet egner seg også for studenter som ønsker å studere lingvistikk, religion eller andre beslektede semittiske språk.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Høst 2011

Emnet blir kun tilbudt dersom det melder seg minimum 3 bachelorprogramstudenter. Studentene må melde seg innen 18. august 2011.

Eksamen

Høst 2011

Undervisningsspråk

Norsk