Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Akkadisk 2 er en fortsettelse av SEM1111 – Akkadisk 1 (nedlagt) og gir videre trening i akkadisk språk og grammatisk analyse, samt trening i å lese enkle akkadiske tekster.

Hva lærer du?

Etter dette emnet har studenten en grundig oversikt over skriftspråkets grunnstruktur og grammatikk, og er i stand til å lese enkle litterære tekster og sakprosa.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Bestått eksamen i SEM1111 – Akkadisk 1 (nedlagt).

Anbefalte forkunnskaper

Bygger på SEM1111 – Akkadisk 1 (nedlagt).

Overlappende emner

Studenten må selv påse at innholdet i emnet ikke overlapper med studieenheter det tidligere er oppnådd studiepoeng for.

Undervisning

Det gis videre undervisning i språk og grammatikk, samt praktiske øvelser, som en fortsettelse av emnet SEM1111 – Akkadisk 1 (nedlagt). Akkadisk-studiet krever jevn og god studieinnsats. To obligatoriske interne prøver underveis i studiet må være godkjent for å kunne fremstille seg til eksamen. Akkadisk-studiet krever jevn og god studieinnsats. Studentene oppfordres til å samarbeide gjennom kollokvier, som gir god faglig uttelling.

Det tilbys 7 dobbelttimer forelesning og 7 dobbelttimer seminar.

Eksamen

Kun studenter med undervisningsopptak til dette emnet, og som har fått godkjent 2 obligatoriske interne prøver, kan fremstille seg til eksamen. Se Felles retningslinjer for obligatoriske aktiviteter ved HF.


Skriftlig eksamen, 4 timer uten hjelpemidler. Prøven omfatter:

A. Oversette en akkadisk tekst fra læreboka

B. Besvare grammatiske spørsmål

C. Oversette setninger fra akkadisk

Alle deler, både A, B og C må være bestått for å få ståkarakter.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk evaluering

Annet

Emnet inngår som støtteemne til hebraisk språk innenfor Språkprogrammet, samt innenfor Program for asiatiske og afrikanske studier, studieretning Midtøsten og Nord-Afrika. Emnet utgjør sammen med Akkadisk 1 og Amharisk 1+2 en 40-gruppe i semittiske språk innenfor Språkprogrammet. Emnet egner seg også for studenter som ønsker å studere lingvistikk, religion eller andre beslektede semittiske språk.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår 2012

Eksamen

Vår 2012

Undervisningsspråk

Norsk