Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Amharisk 2 er en fortsettelse av SEM1112 – Amharisk 1 (nedlagt) og gir videre trening i moderne amharisk språk og grammatisk analyse, samt trening i å lese enkle amhariske tekster.

Hva lærer du?

Etter dette emnet har studenten en grundig oversikt over det moderneskriftspråkets grunnstruktur og grammatikk, og er i stand til å føre en enkel samtale, samt begynne å lese enkle litterære tekster og sakprosa. Emnet danner et godt grunnlag for videre studier i utlandet med henblikk på å styrke muntlig og skriftlig bruk og forståelse av språket.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Enkeltemnestudenter kan melde seg til emnet fra 14. januar 2011.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Bestått eksamen i SEM1112 – Amharisk 1 (nedlagt) og gode leseferdigheter i engelsk.

Anbefalte forkunnskaper

Bygger på SEM1112 – Amharisk 1 (nedlagt).

Overlappende emner

Studenten må selv påse at innholdet i emnet ikke overlapper med studieenheter det tidligere er oppnådd studiepoeng for.

Undervisning

Det gis videre undervisning i språk og grammatikk, samt praktiske øvelser, som en fortsettelse av emnet SEM1112 – Amharisk 1 (nedlagt). Amharisk-studiet krever jevn og god studieinnsats. Studentene oppfordres til å samarbeide gjennom kollokvier, som gir god faglig uttelling.

Det tilbys 7 dobbelttimer forelesning og 7 dobbelttimer seminar.

Begge de obligatoriske interne prøvene må være godkjent for å få fremstille seg til eksamen.

Se Retningslinjer for obligatorisk undervisningsaktivitet ved HF

Eksamen

Kun studenter med undervisningsopptak til emnet, og som har fått godkjent 2 obligatoriske interne prøver, kan fremstille seg til eksamen.

Skriftlig eksamen, 4 timer (uten hjelpemidler).

Prøven omfatter:

A. Oversette en amharisk tekst fra læreboka

B. Besvare grammatiske spørsmål

C. Oversette setninger til og fra amharisk

Alle deler, både A, B og C må være bestått for å få ståkarakter.

Bortsett fra de oppgaver som skal besvares på amharisk, skrives eksamensbesvarelsene normalt på norsk (evt. dansk, svensk eller engelsk).

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Annet

For studenter med opptak til program høst 2010:
Emnet inngår som støtteemne til hebraisk innenfor Program for asiatiske og afrikanske studier (AAS), studieretning Midtøsten-studier med hebraisk. Emnet utgjør sammen med SEM1112 – Amharisk 1 (nedlagt), SEM1111 – Akkadisk 1 (nedlagt) og for eksempel SEM2111 – Akkadisk 2 (nedlagt) en 40-gruppe i semittisk språkvitenskap innenfor AAS-programmet. Emnet egner seg også for studenter som ønsker å studere lingvistikk, religion eller andre beslektede semittiske språk.

For studenter med opptak til program FØR høst 2010:
Emnet inngår som støtteemne til hebraisk språk innenfor Språkprogrammet. Emnet utgjør sammen med SEM1112 – Amharisk 1 (nedlagt), SEM1111 – Akkadisk 1 (nedlagt) og for eksempel SEM2111 – Akkadisk 2 (nedlagt) en 40-gruppe i semittisk språvitenskap innenfor Språkprogrammet. Emnet egner seg også for studenter som ønsker å studere lingvistikk, religion eller andre beslektede semittiske språk.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vår 2013

Emnet tilbys annethvert vårsemester

Eksamen

Vår 2013

Undervisningsspråk

Norsk