Dette emnet er nedlagt

SEM4000 – Innledende metode og kildekurs i semittisk språkvitenskap

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet introduserer bruk av vitenskapelige hjelpemidler for hebraisk, arabisk og andre semittiske språk på avansert nivå.

Hva lærer du?

Emnet gir en grunnleggende forståelse for bruk av hjelpemidler og vitenskapelig arbeidsteknikk i hebraisk, arabisk og sammenlignende semittisk språkvitenskap.

Dette emnet tilbyr en innføring på avansert nivå i bruk av vitenskapelige hjelpemidler innenfor semittisk språkvitenskap og filologi med fokus på hebraisk. Emnet inkluderer blant annet leksikografiske tekster fra middelalderen til moderne tid, tekster om grammatikkteori, tekster om poetologi (stilistikk), utgivelsesmetodikk, konkordanser, elektroniske utgivelser og flerspråklige semittiske internett-ressurser. I tillegg til dette innholder emnet en innføring i komparativ semittisk språkvitenskap, med fordypning i SEM4110 – Komparativ Semittisk (nedlagt) på vårsemesteret. Emneinnholdet kan til en viss grad tilpasses studentenes faglige interesser og språkbakgrunn.

Tekstene deles ut av faglæreren i undervisningen.

Opptak og adgangsregulering

Studenter med studierett på program eller enkeltemner må hvert semester søke undervisningsopptak til emner i StudentWeb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du lese om studietilbud og opptak til program.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Bachelorstudiet i språk med fordypning i arabisk eller hebraisk eller tilsvarende samt opptak til masterstudiet.

Anbefalte forkunnskaper

Bachelorstudiet i språk med fordypning i arabisk eller hebraisk eller tilsvarende.

Undervisning

Undervisningstilbudet består av forskjellige øvelser (leksikografi, grammatikk, analyse av håndskrifter, vitenskapelig søketeknikk). Studentene vil også gi presentasjoner. Studentene må påregne selvstudium utover de ukene det gis undervisning. Studentene oppfordres til å samarbeide gjennom kollokvier, som gir god faglig uttelling.

Studenten skriver en semesteroppgave over en problemstilling hentet fra et avgrenset temaområde. Problemstilling for oppgaven velges av studenten i samråd med faglærer.

Det blir holdt oppgaveveiledningsseminar én dobbelttime per uke i 10 uker, der gruppeundervisning kombineres med to individuelle veiledningsmøter. Den første er tilbakemelding til hver students disposisjon, det andre tilbakemelding til et utkast på 3-4 sider av semesteroppgaven.

Se Felles retningslinjer for obligatorisk aktivitet ved HF

Eksamen

Semesteroppgave:

Semesteroppgavens omfang er 8-10 sider á ca. 2300 tegn. Besvarelsen skal være maskinskrevet i 12 pkt. skriftstørrelse og 1.5 linjeavstand.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Annet

Emnet inngår i masterprogrammet i Europeiske språk (master - to år) (videreført), studieretning semittisk språkvitenskap med hebraisk eller masterprogrammet Asia- og Midtøsten-studier (master - to år), studieretning arabisk.

Informasjon rundt masterstudiene ved IKOS

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk