Dette emnet er nedlagt

Periodisk emnerapport TEA 4003, høst 2011

Emneansvarlig: Siren Leirvåg

I. Evalueringen av gjennomføringen av emnet

Avvik: Det har ikke vært avvik fra planene for emnet.

Kvantitative gjennomføringsdata:

Av 6 studenter totalt, meldte 5 seg til eksamen.

Kvalitativ evaluering:

3 av 5 studenter har svart på spørreskjemaet.

Det kommer frem av svarene at undervisningsopplegget har fungert godt. Studentene fordeler seg fra 4-6 på skalaen for hvor fornøyd de er med emnet som helhet. (6 er svært fornøyd) Ellers har gjesteforelesere fra praksisfeltet fungert for noen. Forelesningene har dekket mange tema og noe har vært spesielt interessant. Hjemmeeksamen fungerer som eksamensform på emnet.

Pensum:

Pensum på emnet har fungert godt, og det ser ut til at studentene har opplevd pensum som interessant.

Presentasjon på nettet:

Alle de som har svart opplevde at de fikk god informasjon ved semesterstart.

II. Forslag til tiltak for å forbedre emnet

Forholdet mellom forelesninger og seminarer:

Oppslutningen om forelesningene har vært relativt god. Egeninnsatsen ligger på 3-5 på skalaen. Vi kunne kanskje la studentene presentere tekster selv i seminarer i større grad. En muntlig presentasjon burde erstattet kvalifiseringsoppgaven, slik det kommer frem av tilbakemeldingene. Det kan altså tilrettelegges bedre for studentenes egenaktivitet. Pensum kan også med fordel spisses noe.

 

Periodisk emnerapport TEA4003, høst 2008

Emneansvarlig: Live Hov

Evaluering av gjennomføringen av emnet

Kvantitative gjennomføringsdata

Alle de 11 eksamenstilmeldte studentene gjennomførte hjemmeeksamen, og samtlige besto. Karakterene fordelte seg med 9% på A, 73% på B, 19% på C og 39% på D.

Kvalitativ evaluering

Svarprosenten på emnet er relativt lav, kun 4 studenter har svart på spørreskjemaet. Svarene gir inntrykk av at disse har vært ganske godt fornøyd med emnet som helhet, men et par av dem nevner at de hadde ventet noe annet ut fra emnebeskrivelse og emnenavn (se også under omtalen av pensum).

Når det gjelder undervisningen, er responsen positiv for forelesningenes del (selv om det kun er én som har gitt en eksplisitt kommentar). Noe tilsvarende gjelder for seminarene (men her er det også et par delvis kritiske kommentarer) og for balansen mellom forelesninger og seminarer.

Responsen angående pensum er relativt positiv, men to nevner at det er for mye teori og for lite om metode.

Samtlige gir uttrykk for at de er fornøyd med eksamensformen: hjemmeeksamen.

Alle svarer også positivt på spørsmålet om de har fått god nok informasjon om emnet ved semesterstart.

II. Forslag til tiltak for å forbedre emnet

Emnebeskrivelse og pensum

Slik studentene påpeker, svarer undervisningen og pensum ikke godt nok til emnebeskrivelsen og emnenavnet "Teatervitenskapens teori og metode". Dette gjelder særlig for pensum. Tre av de fire pensumbøkene handler eksplisitt om performanceteori, som kun er ett blant flere av teatervitenskapens faglige og teoretiske områder.

Undervisningen har i høyere grad inkludert slike andre områder, og det ble også holdt et par forelesninger om metode. Likevel bør fagets ansatte vurdere om deler av pensum skal utskiftes, med henblikk på en bedre balanse mellom de ulike fagområdene, og mellom teori og metode.

Undervisningsformer

Her kan det være aktuelt å utvikle mer strukturerte seminarformer, i samarbeid med studentene. Ut fra de tre studentkommentarene er det imidlertid ikke godt å vite hva flertallet mener om det nåværende opplegget.