Dette emnet er nedlagt

TEA4017 – Teater, performance og historie

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet er rettet inn mot historisk forskning på teater og performance. Sentrale problemstillinger knyttet til historiografi som teatervitenskapelig disiplin vil bli belyst og diskutert. Ett av teatervitenskapens grunnlagsproblemer er knyttet til spørsmålet: Hvordan forske på fortidens teater? Et annet er: Hva innebærer det å betrakte samtidig teater og performance i et historisk perspektiv? En viktig del av stoffet eller materialet i emnet er derfor både historiske teaterforestillinger og de vi kan oppleve i samtiden vår. Emnet har et pensum på 1000 sider, som dekker oppdatert litteratur på temaet og inkluderer nyere forskning i feltet.

Hva lærer du?

Gjennom undervisning og veiledning forventes det at studentene
• Opparbeider en god oversikt over forskningsfeltet teatervitenskapelig historiografi
• Opparbeider dyktighet i en kritisk lesning av forskningslitteratur på feltet
• Opparbeider evne til å ta stilling til komplekse problemstillinger i feltet
• Opparbeider evne til å sammenfatte og fremstille forskningsdebatten på en selvstendig og reflektert måte
• Opparbeide evnen til å analysere fortidige forestillinger og analysere samtidige forestillinger i et historisk perspektiv

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse.

Undervisning

Undervisningen gis i form av forelesninger og seminarer. I seminarene forventes det at studentene er aktive gjennom å legge frem stoff og problemstillinger fra pensum.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamen består av en semesteroppgave på 8-10 sider (ca.2300 tegn pr. side). Det vil bli gitt veiledning på denne i seminarene gjennom semesteret.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodiske emnerapporter

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Eksamen

Høst 2014

Emnet tilbys som leseemne til studenter på estetikkprogrammet med fordypning teatervitenskap. Søknad rettes per e-post til instituttet.

Undervisningsspråk

Norsk