Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en videreføring og fordypning av sentrale problemstillinger knyttet til dramaturgiske strategier i ulike teatertekster og teaterhendelser. Emnet omfatter teorier om og analyser av dramaturgiske strukturer i sceniske uttrykk, så vel som iscenesettelser utenfor den sceniske rammen. Det fokuseres på dramaturgi som strukturelt grep og lesemåte i forhold til ulike performative uttrykk, der teatrale-, rituelle-, og sosiale aspekter inngår.

Hva lærer du?

Studenten skal videreutvikle kompetanse og begrepsforståelse innenfor dramaturgisk teori og analyse. Videre skal studenten videreutvikle ferdigheter i anvendelse av dramaturgi som analytisk perspektiv på ulike teaterhendelser. Gjennom seminarer skal studenten kunne fordype seg i løsninger av konkrete oppgaver knyttet til dramaturgisk analyse. Gjennom seminarundervisningen skal studenten også videreutvikle sine evner til skriftlig og muntlig fremstilling og argumentasjon.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak til mastergradsstudiet ved kultur- og idéstudier eller estetikkprogrammet

Anbefalte forkunnskaper

Emnet krever avlagt BA-grad med fordypning i teatervitenskap, i tillegg til gode engelskkunnskaper.

Overlappende emner

Undervisning og pensum overlapper for studenter som har tatt TEA2230 tidligere.

Undervisning

Undervisningen er en kombinasjon av forelesninger (7 dblt.) og seminarer som strekker seg over hele semesteret. Seminarene består av 4 samlinger med gruppeundervisning, samt nettundervisning i det virtuelle klasserommet Fronter.

Ved semesterstart blir det lagt fram to kvalifiseringsoppgaver. Hver student må skrive og få godkjent minst en av disse oppgavene for å få gå opp til eksamen. Hver oppgave skal ha et omfang på ca. 2 -3 sider (2300 tegn per side) og leveres i Fronter. Innleveringsfristene vil bli gjort kjent i detaljert undervisningsplan.

Det er studentens ansvar å innhente informasjon om kvalifiseringsoppgaven er godkjent eller ikke godkjent.

Se Retningslinjer for obligatorisk undervisningsaktivitet ved IKOS

Eksamen

Kvalifiseringsoppgaven må være godkjent for at studenten skal kunne gå opp til eksamen i emnet.

Emnet vurderes med en 3 dagers hjemmeeksamen ved slutten av semesteret.

Studentene får tre arbeidsdager til å besvare oppgaven. Oppgaven skal være på ca. 6-8 normalsider á 2300 tegn (uten mellomrom).

Sammen med hjemmeoppgaven skal studenten levere studenten levere obligatorisk erklæring vedrørende fusk.

Vurderingsformen er integrert i undervisningen og det er derfor ikke mulig å ta eksamen i emnet uten opptak til undervisningen.

Det gis bokstavkarakterer med graderingene A, B, C, D, E og F. A er beste karakter mens F er stryk.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Vår 2009

Eksamen

Vår 2009

Undervisningsspråk

Norsk