Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i middelalderteatrets mangfold av teatrale uttrykksformer og kulturelle funksjoner. Kirkespill, pasjonsspill, mysterier og moraliteter ses i sammenheng med folkelige fester, gjøglertradisjoner og hoffkultur. Middelalderteatrets spesifikke forskningshistorie, metodiske problematikk og kildetilfang gjennomgås og drøftes. Leselisten omfatter enkeltartikler om sentrale emner innen middelalderteatret, dessuten en rekke spilltekster, kildetekster og bildekunst.

Hva lærer du?

Med teatret som innfallsvinkel skal studentene gis en generell forståelse av det europeiske middelaldersamfunn der spennet mellom en herskende en kristen ideologi og understrømmer av andre ideologier gjorde den tilsynelatende enhetlige kulturen synkretistisk. I kurset legges det vekt på å at studentene får innblikk historiografisk metode og kontekstuell tekning.

Opptak og adgangsregulering

Studenter med studierett på program eller enkeltemner må hvert semester søke undervisningsopptak til emner i StudentWeb

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du lese om studietilbud og opptak til program

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak på masterprogrammet i kultur- og idéstudier eller masterprogrammet i estetikk.

Anbefalte forkunnskaper

Bachelorgrad med fordypning i teatervitenskap.

Overlappende emner

Emnet overlapper med TEA2122 - Middelalderens teater.

Undervisning

Det vil bli gitt 7 dobbeltforelesninger og 4 seminarer i emnet i tillegg til IKT-basert undervisning.

I løpet av semesteret blir det lagt fram tre kvalifiseringsoppgaver. Hver student må få godkjent to av disse oppgavene for å få gå opp til eksamen. Kvalifiseringsoppgavene kan være av både muntlig og skriftlig karakter. Innleveringsfristene vil bli gjort kjent i detaljert undervisningsplan.

Eksamen

Studentene leverer en hjemmeoppgave over oppgitt tema på slutten av semesteret. Studenten får 3 dager på å skrive oppgaven.

Det er kun mulig å ta eksamen for studenter som har fått sine kvalifiseringsoppgaver godkjent av emneansvarlig / nettlærer.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Annet

Emnet kan inngå i masterprogrammet i kultur- og idéstudier eller masterprogrammet i estetiske studier.

Nyttig informasjon rundt masterstudiene ved IKOS

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Eksamen

Undervisningsspråk

Norsk