TYR2110 periodisk emnerapport høst 2008

Det var 12 oppmeldte studenter hvorav halvparten hadde fulgt det obligatoriske sommerkurset i tyrkisk ved Bogazici-universitetet i Istanbul og den andre halvparten hadde fått dispensasjon fra dette, stort sett på grunn av tilnærmet morsmålsbeherskelse av språket. Av de 12 studentene tilhørte én programmet for asiatiske og afrikanske studier, 5 språkprogrammet, én kultur og kommunikasjon, mens 5 var enkeltemnestudenter. Det er tydelig at det eksisterer et behov for muligheten til å ta tyrkisk som enkeltemne.

 

Fordi kurset i Istanbul regnes som en del av høstemesteret, gikk undervisningen her i Oslo bare over 8 uker. Den obligatoriske prøven (kvalifiseringsoppgaven) var en resonnerende oppgave som studentene var oppfordret til å begynne å forberede allerede under oppholdet i Istanbul. (Enten: “Hoveforskjellene mellom tyrkisk tale- og skriftpråk” eller  “Finn genuine tyrkiske tekster som vil kunne egne seg til undervisningen på trinn 2. Begrunn valget.”)

 

I og med at stilskrivning er et element til den skriftlige eksamenen, fikk studentene flere stiloppgaver i løpet av semesteret, og ogå et par oversettelsesoppgaver. Innlevering av disse oppgavene har imidlertid ikke vært obligatorisk.

 

Oppgaven til skriftlig eksamen består av den ovennevnte stilen på tyrkisk samt oversettelse til norsk av en ukjent tyrkisk tekst. Det er mulig at denne eksamenformen begunstiger studenter med tyrkisk som morsmål; det var faktisk et par av disse som fikk A til skriftlig eksamen uten å ha besøkt en eneste undervisningstime. Imidlertid teller her muntlig eksamen 50 % av den totale karakteren. Her er det ikke bare muntlige praktiske ferdigheter i spåket som teller, men også fortrolighet med pensumtekstene; følgelig gikk noen av morsmålsbrukerne ned da karakterene ble sammenlagt. Av de 12 påmeldte studentene var det én som ikke gikk opp; av de 11 fikk én A, 8 B, ingen C, én D og én E.

 

Ved questback-evalueringen virker det som om studentene stort sett er fornøyde, men det er bare 3 av de 12 som har svart. Et problem som påpekes, er at sommerkurset fratar studentene muligheten til å jobbe i sommerferien. Det ville være bedre, påpekes det, om oppholdet i Tyrkia strakk seg over hele høstsemesteret. Prinsipielt er dette helt riktig, men det ser ut til å være umulig å finne et kurs ved et tyrkisk universitet Lånekassen vil godkjenne, som samtidig tilfredstiller våre krav til intensivitet og faglig soliditet. Vi arbeider imidlertid videre med saken.

 

Bernt Brendemoen