Dette emnet er nedlagt

TYR4510 – Tyrkiske språk og kulturer i Europa

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Innføring i tyrkiske språk og kulturer i Europa, som ved siden av Tyrkia omfatter Kaukasus (karatsjaisk-balkarisk, nogaisk, kumykisk, azerbajdjansk), områdene langs Volgas nordre løp (tatarisk, basjkirisk, tsjuvasjisk), nord for Svartehavet (krimtatarisk og gagausisk), Baltikum (karaimsk og tatarisk), tyrkiske dialekter på Balkan, og innvandrertyrkisk in Nordvest-Europa.

Hva lærer du?

Hensikten med emnet er at studentene skal tilegne seg en oversikt over de tyrkiske språkene, folkeslagene og kulturene rundt omkring i Europa, likhetene og forskjellene mellom dem og de forskjellige retningene de har utviklet seg i under forskjellige historiske og politiske forhold

Opptak og adgangsregulering

Emnet forutsetter studierett på Tyrkisk innenfor Masterprogrammet i asiatiske og afrikanske studier

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Emnet bygger på bachelorgrad på Program for asiatiske og afrikanske studier, studieretning Tyrkisk språk

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på bachelorgrad på Program for asiatiske og afrikanske studier, studieretning Tyrkisk språk

Overlappende emner

Studenten må selv påse at innholdet i emnet ikke overlapper med studieenheter det tidligere er oppnådd studiepoeng for.

Undervisning

Emnet begynner med et 10-dagers obligatorisk intensivt kurs med internasjonal deltakelse (både hva studenter og lærer angår) innenfor Erasmus-programmet. I vårsemesteret 2006 blir kurset holdt i begynnelsen av februar i Szeged i Ungarn. De deltakende norske studentene vil så få hver sin semesteroppgave i tilknytning til kurset. Kurset blir fulgt opp av et seminar ved IKOS hvor arbeidet med semesteroppgavene står sentralt.

Adgang til undervisning

Emnet krever studierett på Tyrkisk (studieretning) på Program for asiatiske og afrikanske studier.

Eksamen

Semesteroppgave.

Semesteroppgavens omfang er 8-10 sider - totalt ca. 3000 ord. Referanse-/litteraturliste kommer i tillegg. Besvarelsen skal være maskinskrevet i 12 punkt skriftstørrelse og 1,5 linjeavstand. Marger på ca. 2,5 cm.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Annet

Kursdimensjonering: Maksimum 3 studenter fra Universitetet i Oslo.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Vår 2008

Vår 2007

Eksamen

Vår 2008

Vår 2007

Undervisningsspråk

Engelsk, i enkelte tilfeller også tyrkisk.