HON2120 – Innføring i tverrfaglige forskningsmetoder for honours-studenter

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir en innføring i grunnleggende forskningsmetoder på tvers av realfaglige, humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag. Vi legger spesiell vekt på kvalitativ analyse og design av studier og eksperimenter.  Du vil introduseres til metoder som er viktig for å kunne forstå og adressere de tverrfaglige problemstillingene i honours-programmet og som er nødvendige for å kunne arbeide med tverrfaglige prosjekter. Eksempler og metoder vil kunne tilpasses det tverrfaglige temaet og sammensetningen av studentgruppen. Metodene anvendes i praksis gjennom prosjekter.

Hva lærer du?

Kunnskap

Du skal

  • kjenne utvalgte grunnleggende tverrfaglige forskningsmetoder innen realfag, humaniora og samfunnsvitenskap
  • kjenne de grunnleggende prinsippene for vitenskapelig arbeid og diskusjon av eget fagområde og i møte med andre fagområder

 

Ferdigheter

Du skal

  • kunne anvende utvalgte tverrfaglige forskningsmetoder og redegjøre for dine valg av tilnærminger til et problem og valg av metoder, verktøy og teknikker
  • kunne designe studier ved hjelp av forskningsmetodene
  • beherske grunnleggende analyser basert på forskningsmetodene
  • kunne reflektere over sentrale etiske, samfunnsmessige og faglige problemstillinger knyttet til anvendelse av forskningsmetodene

Kompetanse:

Du skal

kunne dokumentere, presentere og formidle metoder og resultater fra anvendelser av forskningsmetodene i utvalgte prosjekter

Opptak og adgangsregulering

Emnet er for studenter med opptak til UiOs honours-program.

 

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Overlappende emner

Ingen

Undervisning

Emnet går over ett semester med seks to-timers samlinger og seks to-timers gruppeøvelser.

Eksamen

Mappevurdering bestående av innleveringer av prosjektoppgavene.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Bachelor

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Norsk og engelsk