Pensum/læringskrav

Saxton, Matthew. 2010. Child language: acquisition and development. Los Angeles: Sage.

Ellis, Rod. 1997. Second Language Acquisition. Oxford: Oxford University Press. ISBN 0-19-437212-X

Følgende artikler kan lastes ned fra søkesida X-port ved Universitetsbiblioteket i Oslo. (NB! Du må være logget inn på en datamaskin med tilknytning til UiOs nettverk for å kunne laste ned artikkelen):

Ragnarsdóttir, Hrafnhildur, Simonsen, Hanne Gram og Plunkett, Kim (1999). The acquisition of past tense morphology in Icelandic and Norwegian children: An experimental study. Journal of child language 26, 577-618.

Simonsen, Hanne Gram & Kirsten Meyer Bjerkan. 1998. Testing past tense inflection in Norwegian: A diagnostic tool for identifying SLI children? International Journal of Applied Linguistics, 8, 251–270.

Wium, Kristin & Kristian Emil Kristoffersen. 2008. Past tense morphology in Cri du chat syndrome: experimental evidence. Clinical Linguistics & Phonetics, 22 (4-5), 401-406.

Conboy, Barbara T. og Thal, Donna J. (2006). Ties Between the Lexicon and Grammar: Cross-sectional and Longitudinal Studies of Bilingual Toddlers. Child Development 77, 712-35.

Kompendium:

Bates, Elizabeth & Judith Goodman: On the inseparability of grammar and the lexicon: Evidence from acquisition. I: Tomasello & Bates: Language development. The essential readings (Blackwell 2001), s. 134 – 162.

Berko [Gleason], Jean (2004) [1958]: The child’s learning of English morphology. I: Lust & Foley (red.): First language acquisition. The essential readings. Malden, MA: Blackwell.

Oller, D. Kimborough og Linda Jarmulowicz (2009). Language and literacy in bilingual children in the early school years. I: Hoff & Shatz (red.): Blackwell handbook of language development. Malden, MA: Wiley-Blackwell.

Mackey, Alison & King, Kendall 2007: The bilingual edge, 2007. HarperCollins Pub. Kap 2 + kap. 5.

Lanza, Elizabeth (2007): Multilingualism and the family. I Auer & Wei: Multilingualism and Multilingual Communication, 2007. Cambridge: Cambridge University Press.

Distribueres av faglærer:

Kristoffersen, Kristian E., Simonsen, Hanne Gram, Eiesland, Eli Anne, og Henriksen, Laila Y. (2012). "Utvikling og variasjon i kommunikative ferdigheter hos barn som lærer norsk – en CDI- basert studie" (Del I: Bakgrunn og metode og Del II: Validitet, reliabilitet og de viktigste utviklingstrendene)

Kristoffersen, Kristian E. (2012). "Språkvansker hos barn"

Publisert 5. okt. 2011 12:02 - Sist endret 13. feb. 2012 21:28