Timeplan, pensum og eksamensdato

Kort om emnet

Dette emnet tar for seg variasjon og fellestrekk mellom verdens språk og hvordan de kan beskrives, forstås og forklares. Det gir en innføring i teori og metode i språktypologisk forskning og en oversikt over sentrale emner og problemstillinger i språktypologien. Emnet legger vekt på arbeid med språklige data og på å gjøre studentene kjent med språklige strukturer som skiller seg fra dem som kjennetegner europeiske språk.

Hva lærer du?

Etter fullført kurs kan studentene gjøre rede for de grunnleggende typologiske forskjellene mellom språk, bruke beskrivelser av språk de ikke kjenner, og sette data fra enkeltspråk inn i en typologisk ramme. De kan gjøre rede for og anvende grunnleggende metoder og teoretiske tilnærminger i typologisk analyse. Emnet vil også gi øvelse i skriftlig framstilling og faglig argumentasjon.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Det anbefales at en har tatt, eller tar LING1112 – Morfologi og syntaks 1 samtidig med LING2113.

Overlappende emner

5 studiepoeng overlapp mot LING2111 – Språkendring og språktypologi (nedlagt)

5 studiepoeng overlapp mot LING1104 - Språktypologi I(nedlagt)

Undervisning

Det gis totalt 28 seminartimer pr. semester.

Den obligatoriske kvalifiseringsoppgaven består av flere innleveringer gjennom semesteret, og studentene vil få nærmere informasjon om dette ved semesterstart. Kvalifiseringsoppgaven må være godkjent før man får lov til å gå opp til eksamen.

Godkjente kvalifiseringsoppgaver er gyldige også de to neste gangene emnet gis ordinært.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Emnet vurderes med en 3-dagers hjemmeeksamen ved slutten av semesteret.

Den obligatoriske kvalifiseringsoppgaven må være godkjent før man får lov til å avlegge eksamen i emnet.

  • Sensorveiledningen for våren 2019 kan leses på studiekonsulentens kontor.

Innlevering i Inspera

Du leverer din besvarelse i eksamenssystemet Inspera. Les om hvordan du skal levere.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

En semesteroppgave eller tilsvarende som er bestått, kan ikke leveres på nytt i bearbeidet form.

Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk evaluering av emner ved ILN

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Bachelor
Undervisning
Hver vår
Eksamen

Samme semester som undervisningen gis

Undervisningsspråk
Norsk