Dette emnet er nedlagt

LING4122 – Lingvistisk fordypningsemne for masterstudenter - Språk og aldring

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Den normale aldringsprosessen medfører både fysiske og kognitive forandringer som kan innvirke på evnen til å bruke språket, både evnen til å produsere og til å forstå språk. Dessuten er det en del sykdommer som opptrer hyppigere i den eldre befolkningen enn hos yngre mennesker, og som har innvirkning på språket. Studiet av språk og aldring kan gi innsikt både i det nevrologiske og i det kognitive grunnlaget for språklige prosesser. Emnet vil ta for seg ulike nyere teorier og modeller som søkere å forklare de språklige forandringene som kan oppstå som en følge av aldringsprosessen.

Hva lærer du?

Som student på et slikt fordypningsemne får du til dels en innføring i en generell teoretisk ramme som utgjør en aktuell tilnærmingsmåte til lingvistisk forskning, til dels en nærmere innføring i aktuelle problemstillinger innenfor et lingvistisk forskningsfelt. Ved siden av å være med på å gi deg et teoretisk fundament for språkvitenskapelig analyse skal kurset bidra til at du lærer å bruke de teoretiske begrepene i arbeid med egne problemstillinger i masteroppgaven.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak på masterprogrammet i språk.

Anbefalte forkunnskaper

Bachelorgrad fra språkprogrammet.

Undervisning

Kurset går over hele semestret og har minimum 28, maksimum 36 undervisningstimer til sammen. Undervisningen veksler mellom forelesnings- og seminarform. Det vil være noen undervisningsfrie uker knyttet til arbeid med kvalifiseringsoppgavene.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Underveis i kurset er det to obligatoriske kvalifiseringsoppgaver. En av disse oppgavene kan eventuelt være en muntlig presentasjon, faglærer bestemmer fra kurs til kurs hva som er hensiktsmessig. Kvalifiseringsoppgavene må være godkjent av faglærer før man kan gå opp til den avsluttende eksamenen, som er en hjemmeoppgave med 3 dagers innleveringsfrist (etter at undervisningen er avsluttet).

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk emnerapport høst 2007

Annet

Maksimum 30, minimum 5 studenter.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Høst 2007

Eksamen

Samme semester som undervisningen gis

Undervisningsspråk

Norsk