Dette emnet er nedlagt

LING4124 – Lingvistisk fordypningsemne for masterstudenter - Kognitiv lingvistikk

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Kognitiv lingvistikk er ei samnemning for ei rekkje lingvistiske
teoriar som alle byggjer på desse hypotesane:
Hjernen er interaktiv og ikkje-modulær.
Språkleg kunnskap er eit særtilfelle av generell kunnskap.
Språklege strukturar kan forklårast med utgangspunkt i allmenn kognisjon.
Kognitiv lingvistikk fokuserer på tyding, sidan tyding er det språk handlar om.
Studiet av språk er i stor grad det same som studiet av kategoriar.
Kategoriar har i stor grad prototypisk struktur.
Språket har strukturar av tre slag: fonologiske, semantiske og
symbolske, der dei siste er kombinasjonar av fonologiske og semantiske strukturar.
Leksikon, morfologi, og syntaks utgjør eit kontinuum av symbolske strukturar.
Symbolske strukturar i alle storleikar – morfem, ord, frasar, setningar osb. – er bundne i hop i eit sterkt redundant maksimalistisk mentalt nettverk.
Fordjupingsemnet hausten 2008 legg hovudvekta på éin særskild variant av kognitiv lingvistikk, kognitiv grammatikk, som fyrst og fremst er presentert i ei rekkje bøker og artiklar av den amerikanske lingvisten Ronald W. Langacker gjennom nærmare 25 år.

Hva lærer du?

Som student på eit slikt fordjupingsemne får du til dels ei innføring
i ei generell teoretisk ramme som utgjer ein aktuell tilnærmingsmåte
til lingvistisk forsking, til dels ei nærmare innføring i aktuelle
problemstillingar innanfor eit lingvistisk forskingsfelt. Ved sida av
å vere med på å gje deg eit teoretisk fundament for språkvitskapleg
analyse skal kurset bidra til at du lærer å bruke dei teoretiske
omgrepa i arbeid med eigne problemstellingar i masteroppgåva.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak på masterprogrammet i språk.

Anbefalte forkunnskaper

Bachelorgrad fra språkprogrammet.

Undervisning

Kurset går over hele semestret og har minimum 28, maksimum 36 undervisningstimer til sammen. Undervisningen veksler mellom forelesnings- og seminarform. Det vil være noen undervisningsfrie uker knyttet til arbeid med de to obligatoriske kvalifiseringsoppgavene.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamen er en 3-dagers hjemmeoppgave.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Annet

Maksimum 30, minimum 5 studenter.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Høst 2008

Eksamen

Samme semester som undervisningen gis.

Undervisningsspråk

Norsk