Dette emnet er nedlagt

LING4125 – Lingvistisk fordypningsemne for masterstudenter - Psykolingvistikk - det mentale leksikon

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Psykolingvistikk dreier seg om hvordan den menneskelige hjernen lagrer og bearbeider språk. Det overordnede temaet for kurset vil være det mentale leksikonet med fokus på språktilegnelse, normal strukturering og prosessering av språk, samt ulike typer språkvansker. Kurset presenterer noen sentrale teoretiske modeller, empiriske metoder og viktige funn på dette området.

Hva lærer du?

Emnet skal gi studentene innsikt i teorier og metoder innenfor psykolingvistisk forskning og gi dem grunnlag for å arbeide med psykolingvistiske problemstillinger. Emnet skal videre gi øvelse i muntlig og skriftlig framstilling og argumentasjon.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak på masterprogrammet i språk.

Anbefalte forkunnskaper

Bachelorgrad fra språkprogrammet.

Undervisning

Emnet går over hele semestret og har minimum 28, maksimum 36 undervisningstimer til sammen. Undervisningen veksler mellom forelesnings- og seminarform.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamen er en 3-dagers hjemmeoppgave.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Høst 2009

Eksamen

Samme semester som undervisningen gis.

Undervisningsspråk

Norsk