Dette emnet er nedlagt

LING4134 – Lingvistisk fordypningsemne for masterstudenter - Artikulatorisk fonologi

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet presenterer en av de nyere teoretiske retningene innen fonologi, nemlig artikulatorisk fonologi, som først og fremst er utviklet av Catherine Browman og Louis Goldstein. Innledningsvis gis det en gjennomgang av forløpere til denne teoretiske retningen. Deretter blir teorien presentert i form av sentrale artikler og kritiske diskusjoner av teorien. Til slutt blir ulike anvendelsmåter av teorien vist - innen så ulike områder som diakron endring, barns språkutvikling og ulike former for språklige avvik.

Hva lærer du?

Som student på et slikt fordypningsemne får du til dels en innføring i en generell teoretisk ramme som utgjør en aktuell tilnærmingsmåte til lingvistisk forskning, til dels en nærmere innføring i aktuelle problemstillinger innenfor et lingvistisk forskningsfelt. Ved siden av å være med på å gi deg et teoretisk fundament for språkvitenskapelig analyse, skal emnet bidra til at du lærer å bruke de teoretiske begrepene i arbeid med egne problemstillinger i masteroppgaven.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Maksimum 15 studenter. Minimum 5 studenter. Studenter som er tatt opp til et studieprogram der emnet inngår, blir prioriterte.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Bestått eksamen i LING1111 – Fonetikk og fonologi 1 eller tilsvarende.

Undervisning

Undervisningen går over hele semestret og har minimum 28, maksimum 36 undervisningstimer til sammen. Undervisningen veksler mellom forelesnings- og seminarform.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Vurderingsordningen er en mappe bestående av en fem
siders oppgave samt en to timers skriftlig eksamen.

Hjelpemidler

Ingen tillatte hjelpemidler under den skriftlige eksamenen.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgavetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Vår 2010

Eksamen

Samme semester som undervisningen gis.

Undervisningsspråk

Norsk