Dette emnet er nedlagt

Pensum/læringskrav

Pensum er på ca. 680 sider, hvorav ca. 140 sider velges i samråd med faglærer. I tillegg forutsettes det at studentene kan bruke Oluf Rygh: Norske Gaardnavne. Kristiania/Oslo 1897–1936 og har kjennskap til gårdsnavnene i ett herred (ca. 20 sider).

Det forutsettes at studentene – før undervisningen begynner – har lest:

Andersson, Thorsten: Onomastiska grundfrågor. Kristoffer Kruken (red.): Den ellevte nordiske navneforskerkongressen. Sundvollen 19.-23. juni 1994, 1996. Uppsala, NORNA-förlaget, s. 15–36.

Bakken, Kristin: Personnavnforskning og stedsnavnforskning - to ulike disipliner? Kristin Bakken og Åse Wetås (red.): Namn gjennom 2000 år - namn i år 2000: den 9.nasjonale konferansen i namnegransking, Blindern 11.–12.mai 2000, 2000. Oslo, Universitetet i Oslo, s. 137–156.

Helleland, Botolv: Hovudlinjer i norsk namnegransking 1897–1997. Mats Wahlberg (red.): Den nordiska namnforskningen – i går, i dag, i morgon: handlingar från NORNAs 25:e symposium i Uppsala 7.–9. februari 1997, 1999. Uppsala, NORNA-förlaget, s. 77–106.

Rygh, Oluf: Norske Gaardnavne: Forord og Indledning, Kristiania, W. C. Fabritius 1898, s. 1-40.

– og ellers har kunnskaper som tilsvarer NAVN1100 Innføring i navnegransking.

Studenter som ikke har lest de fire nevnte artiklene (som alle finnes i blandingskompendiet for NAVN1100; del 1), skal legge opp disse og kan til gjengjeld – i samråd med faglærer –sløyfe et tilsvarende antall sider (ca. 110) fra listene nedenfor.

Studenter som har lagt opp enkelte av artiklene nedenfor tidligere, må i stedet – i samråd med faglærer – velge tilsvarende litteratur fra det valgfrie pensumet (se pensumlista for NAVN4161).

1. Personnavn

1a. Generelt og fornavn

Blomqvist, Marianne. 1993. Tyska förnamn i Finland under medeltiden. Lena Peterson (red.): Personnamn i nordiska och andra germanska fornspråk (= NORNA-rapporter 51). Uppsala, NORNA-förlaget, s. 153–160.

Gunnes, Erik. 1983. Utenlandsk navneskikk i norsk middelalder. Maal og Minne, s. 150–169.

Halvorsen, Eyvind Fjeld. 1955. Personnavnene på Ringerike fra mellomalderen til 1666. Maal og Minne, s. 1–53.

Halvorsen, Eyvind Fjeld. 1968. Personnavn. Island og Norge. Kulturhistorisk leksikon for nordisk middelalder 13. Sp. 199–206.

Halvorsen, Eyvind Fjeld. 1975. Person- og slektsnavntradisjoner i Norge [Innledningen + avsnittet «Person-navn». Botolv Helleland (red.): Norske stedsnavn/stadnamn, s. 157–171. Oslo: Grøndahl & Søn Forlag A/S.

Halvorsen, Eyvind Fjeld. 1984. Innlån av fremmede personnavn i Norge i tidlig gammelnorsk tid. Festskrift til Ludvig Holm-Olsen på hans 70-årsdag den 9. juni 1984, red. B. Fidjestøl et al., s. 114–123. Øvre Ervik: Alvheim & Eide.

Janzén, Assar. 1947. De fornvästnordiska personnamnen. Inledning. Källor. Förändringar inom namnskicket. Namngivningsprinciper. Personnamn (= Nordisk kultur 7), red. d.s., s. 22–38. Stockholm – Oslo – København: H. Aschehoug & Co.s Forlag. Stockholm – Oslo – København: H. Aschehoug & Co.s Forlag.

Meldgaard, Eva Villarsen. 1994. De kristne personnavne kommer. Vikingetidens sted- og personnavne (= NORNA-rapporter 54), red. G. Fellows-Jensen og B. Holmberg, s. 201–217. Uppsala: NORNA-förlaget.

Mundal, Else. 2002. Kvinnenamn og kvinnesyn i den norrøne kulturen. Tove Bull et al. (red.): Venneskrift til Gulbrand Alhaug. Tromsø, Det humanistiske fakultet. Universitetet i Tromsø, s. 128–132

Schmidt, Tom. 1996. Utenlandske kvinnenavn i Aslak Bolts jordebok. Avdeling for navnegransking. Årsmelding 1995, s. 163–180

Stemshaug, Ola. 1982a. Namngjevingsmåtar. I: Norsk personnamnleksikon (1. utg.), red. d.s., s. 25–31. Oslo: Det norske Samlaget.

Stemshaug, Ola. 1982b. Førreformatoriske namn. I: Norsk personnamnleksikon (1. utg.), red. d.s., s. 32–43. Oslo: Det norske Samlaget.

1b. Tilnavn og slektsnavn

Ekbo, Sven. 1948. Nordiska personbinamn under vikinga- och medeltid. Personnamn (= Nordisk kultur 7), red. A. Janzén. 269–284. Stockholm – Oslo – København: H. Aschehoug & Co.s Forlag.

Halvorsen, Eyvind Fjeld. 1971. Slektsnavn. Kulturhistorisk leksikon for nordisk middelalder 16, sp. 202–205.

Halvorsen, Eyvind Fjeld. 1975. Stedsnavn som tilnavn i Norge og på Island i middelalderen. Binamn och släktnamn. Avgränsning och ursprung (= NORNA-rapporter 8), red. T. Andersson, s. 11–24. Uppsala: Nordiska samarbetskommittén för namnforskning.

Hødnebø, Finn. 1974. Tilnavn. Norge og Island. Kulturhistorisk leksikon for nordisk middelalder 18, sp. 318–321.

Schmidt, Tom. 1983. Yrkesnemningar på 1500-talet – tilnamn eller slektsnamn? Eit forsøk på å kasta lys over nokre terminologiske problem. Personnamnsterminologi (=NORNA-rapporter 23), red. Göran Hallberg et al., s. 158–172.

Sum del 1: ca. 235 sider.

2. Stedsnavn 

Beito, Olav T. 1997. set. Norsk stadnamnleksikon, red. Jørn Sandnes og Ola Stemshaug, 4. utg., s. 387–389. Oslo: Det norske Samlaget.

Brink, Stefan. 1989. Ett bidrag till onomastisk teori. Bosättningsonomastik. Studia Onomastica. Festskrift till Thorsten Andersson den 23 februari 1989, red. L. Peterson et al., s. 19–28. Stockholm: Almquist & Wiksell. [Også trykt i Namn och bygd 77 (1989). 23–32.]

Hald, Kristian. 1965. Stednavnenes Alder. Vore Stednavne, av d.s. 2. Udg., s. 29–40. København: G.E.C. Gads Forlag.

Hallaråker, Peter. 2000. Oluf Ryghs Indledning til Norske Gaardnavne – vår første lærebok i namnegransking. I: Oluf Rygh. Artikler om en foregangsmann i humanistisk forskning, red. Berit Sandnes et al. (= NORNA-rapporter 70 A), s. 43–54. Uppsala: NORNA-förlaget

Lunden, Kåre. 1967. Om storleiken på gardar med namn av ulike slag. Heimen 14, s. 21–32.

Myhre, Bjørn. 1984. Bosetning og gårdsnavn på Jæren. Bebyggelsers og bebyggelsesnavnes alder (= NORNA-rapporter 26), red. V. Dalberg et al., s. 169–198. Uppsala: NORNA-förlaget.

Olsen, Magnus. 1939. Stedsnavn. Norge. I: Nordisk kultur V. s. 5–52. Oslo–København–Stockholm

Salvesen, Helge. 1990. Forholdet mellom gårdsnavnforskning og bosetningshistorie. Namn og eldre busetnad (= NORNA-rapporter 43), red. T. Schmidt. 17–32. Uppsala: NORNA-förlaget.

Sandnes, Jørn. 1956. Gårdsnavnpå -staðir og -setr. Litt om navneklassenes absolutte og relative kronologi, spesielt i Trøndelag. Maal og Minne. 84–88.

Sandnes, Jørn. 1969. Garder, bruk og folketall i Norge i høgmiddelalderen. Historisk tidsskrift 47, s. 114–119.

Sandnes, Jørn. 1973. Datering av navneklasser ved landskyld-metoden. Maal og Minne, s. 12–28.

Sandnes, Jørn. 1978. Stadnamn og samfunn i eldre tid. Noen synspunkter på avgrensning, arbeidsoppgaver og problemstillinger for undersøkelser. Namn och bygd 66, s. 113–126

Sandnes, Jørn. 1997b. Gards- og andre bustadnamn. Norsk stadnamnleksikon, red. d.s. og Ola Stemshaug, 4. utg., s. 32–37. Oslo: Det norske Samlaget.

Sandnes, Jørn. 1997c. heim. Norsk stadnamnleksikon, red. d.s. og Ola Stemshaug, 4. utg., s. 203 f. Oslo: Det norske Samlaget.

Sandnes, Jørn. 1997d. stad. Norsk stadnamnleksikon, red. d.s. og Ola Stemshaug, 4. utg., s. 421 f. Oslo: Det norske Samlaget.

Sandnes, Jørn. 1997e. rud. Norsk stadnamnleksikon, red. d.s. og Ola Stemshaug, 4. utg., s. 370 f. Oslo: Det norske Samlaget.

Schmidt, Tom. 1993. Vikingtidas by- og bø-gårder på Vestlandet i Norge. Vikingetidens sted- og personnavne (= NORNA-rapporter 54), red. G. Fellows-Jensen og B. Holmberg, s. 89–112. Uppsala: NORNA-förlaget.

Schmidt, Tom. 2000a. Kronologi (kap. 2 i:) Norske gårdsnavn på -by og -bø med personnavnforledd. Del 1 [= Acta Humaniora nr. 87.], s. 100–112. Oslo: Det historisk-filosofiske fakultet. Universitetet i Oslo.

Schmidt, Tom. 2000b. Marked, torg og kaupang – språklige vitnemål om handel i middelalderen. Collegium Medievale 13, s. 79–102.

Stemshaug, Ola. 1997. vin. Norsk stadnamnleksikon, red. Jørn Sandnes og Ola Stemshaug, 4. utg., s. 493 f. Oslo: Det norske Samlaget.

Strid, Jan Paul. 1994. Ortnamnen som kulturbärare. Ortnamn värda att vårda. Föredrag från Riksantikvarieämbetets symposium Ortnamnskultur Stockholm 5–7 maj 1993, red. G. Ulfsparre, s. 22–31. Stockholm: Riksantikvarieämbetet.

Særheim, Inge. 1985. Opplysningar i namn. Stadnamn fortel historie. Om namngjeving, namnebruk og opplysningar i stadnamn, av d.s., s. 53–92. Stavanger–Oslo–Bergen–Tromsø: Universitetsforlaget.

Særheim, Inge. 1997. land. Norsk stadnamnleksikon, red. Jørn Sandnes og Ola Stemshaug, 4. utg., s. 279–282. Oslo: Det norske Samlaget.

Sum del 2: ca. 310 sider.

I tillegg skal det - i samråd med faglærer - velges om lag 140 sider fra pensumlista som finnes under NAVN4161.

Publisert 25. okt. 2005 12:25 - Sist endra 16. jan. 2006 16:04