Dette emnet er nedlagt

Pensum/læringskrav

Pensum er på ca. 700 sider – det svarar til krava for 10 studiepoeng. Pensumet for NAVN 4160 (10 poeng) omfattar heile pensumet i NAVN2160 på ca. 700 sider. I tillegg skal det i samråd med faglæraren veljast ut ca. 150 sider i litteraturlista pkt B. Faglæraren vil hjelpa til med å finna fram til den aktuelle litteraturen.

Før undervisninga tek til, skal studentane til innføring ha lese:

Inge Særheim 1987: Stadnamn. Talemålet. Vårt eget språk 2, red. E.B. Johnsen. 270–318. Oslo: Aschehoug.

Inge Særheim 1987: Personnamn. Talemålet. Vårt eget språk 2, red. E.B. Johnsen. 319–343. Oslo: Aschehoug.

og elles ha kunnskapar som svarar til NAVN 1100 Innføring i namnegransking. Dei som har teke eksamen i NAVN 1100, treng ikkje lesa dei to innføringsartiklane.

Det obligatoriske pensumet er på 700 sider og svarar til lista nedanfor. Studentar som har lagt opp enkelte av artiklane nedanfor tidligare, må i staden – i samråd med faglæraren – velja tilsvarande litteratur frå det valfrie pensumet. Faglæraren vil hjelpa til med å finna fram den aktuelle litteraturen.

A. 1. Stadnamn, stadnamnbruk og stadnamnnormering (150 sider)

Helleland, Botolv. 1993. Adresser og stadnamn. 2. Stadnamn i offentleg og privat bruk. Oslo: Kommuneforlaget. S. 63–163.

Larsen, Terje. 2002. Offentleg normering av stadnamn og personnamn. Å kallast med sitt rette namn. Person- og stadnamn i lokalhistoria, red. K. Sprauten. 75–87. Oslo: Norsk lokalhistorisk institutt.

Magga, Ole Henrik. 1991. Om normering av samiske og finske stedsnavn i Nord-Norge. Den 5. nasjonale konferansen i namnegransking. Blindern 18. november 1988. Innleiingar og diskusjon, red. B. Helleland og K. Kruken. 82–89. Oslo: Avdeling for namnegransking.

Pamp, Bengt. 1995. Vårt behov av lag. Behövs en ortnamnslag? Handlingar från ett endagssymposium i Uppsala den 20 april 1994. Red. av E. Brylla (= Skrifter utgivna genom Ortnamnsarkivet i Uppsala. Serie B. Meddelanden 10). 11–19. Uppsala: Ortnamnsarkivet i Uppsala

Svanevik, Anne. 2003. Erfaringer fra arbeid med navnesaker i Statens kartverk. Å kallast med sitt rette namn. Person- og stadnamn i lokalhistoria, red. K. Sprauten. 29–42. Oslo: Norsk lokalhistorisk institutt

Vikør, Lars S. 1997. Rettskrivingsprinsipp og stadnamnnormering. Språket er målet. Festskrift til Egil Pettersen på 75-årsdagen 4. mars 1997, red. J. Bondevik et al. 200–214. Bergen: Alma Mater.

Viljamaa-Laakso, Marja. 2001: Namnplanering i stöpsleven – myndigheterna ut, marknadskrafterna in. Namn i en föränderlig värld. Rapport från den tolfte nordiska namnforskarkongressen, Tavastehus 13–17 juni 1998, red. Gunilla Harling-Kranck. 332–341. (Skrifter utgivna av Svenska littteratursällskapet i Finland. Studier i nordisk filologi 78.) Helsingfors.

2. Personnamn (110 sider)

Fure, Eli: Oppkalling og familiementalitet. Historisk tidsskrift 1990, s. 146–162.

Kruken, Kristoffer. 1982. Frå reformasjonen til den nordiske namnerenessansen. Norsk personnamnleksikon, red. O. Stemshaug. Oslo: Det Norske Samlaget. 44–65.

Nedrelid, Gudlaug: Framvoksteren av norske slektsnamn. Å kallast med sitt rette namn. Person- og stadnamn i lokalhistoria, red. K. Sprauten. 115–137. Oslo: Norsk lokalhistorisk institutt.

Schmidt, Tom. 2002. Fornavn i Norge gjennom 1000 år. Å kallast med sitt rette namn. Person- og stadnamn i lokalhistoria, red. K. Sprauten. 88–114. Oslo: Norsk lokalhistorisk institutt.

Aarset, Terje. 1982. Frå den nordiske namnerenessansen til i dag. Norsk personnamnleksikon, red. O. Stemshaug. 66–87. Oslo: Det Norske Samlaget.

3. Stadnamn som kulturhistorisk kjelde (120 sider)

Bandle, Oskar. 1997. Ortnamn och kulturgeografi i Norden. Ortnamn i språk och samhälle. Hyllningsskrift till Lars Hellberg (= Acta Universitatis Upsaliensis. Nomina Germanica. Arkiv för germansk namnforskning 22), red. S. Strandberg. 37–59. Uppsala: Uppsala Universitetsbibliotek.

Fellows-Jensen, Gillian. 1994. Vikinger i England og Normandiet: Hvad stednavnene fortæller. Vikingetidens sted- og personnavne (= NORNA-rapporter 54), red. G. Fellows-Jensen og B. Holmberg. 67–87. Uppsala: NORNA-förlaget.

Olsen, Magnus. 1939. Stedsnavn. Norge. I: Nordisk kultur V. s. 5–52. Oslo–København–Stockholm.

Sandnes, Jørn. 1992. Norske stedsnavn og hedensk kultus. En vurdering av Magnus Olsens teorier i lys av nyere forskningsdebatt. Sakrale navne (= NORNA-rapporter 48), red. G. Fellows-Jensen og B. Holmberg, s. 9–22. Uppsala: NORNA-förlaget.

Sandnes, Jørn. 1992. Namneartiklane heim, stad, vin i Norsk stadnamnleksikon. 4. utg. Oslo: Det Norske Samlaget. 203–204. 421–422. 493–494.

Særheim, Inge. 1992. Namneartikkelen land i Norsk stadnamnleksikon. 4. utg. Oslo: Det Norske Samlaget. 279–282.

4. Fag- og institusjonshistorie (45 sider)

Helleland, Botolv. 1996. Norsk stadnamnarkiv 75 år. Norsk stadnamnarkiv 75 år. 1921 – 1996. Avdeling for namnegransking. Årsmelding 1995, red. T. Schmidt. 203–234. Oslo: Avdeling for namnegransking.

Hovda, Per. 1946. Norsk Stadnamnarkiv 1921–1946. Maal og Minne. 97–112.

5. Rettleiing i namneinnsamling og arkivering/dataføring (130 sider)

Hallaråker, Peter. 1997. Innføring i stadnamn. 35–116. 227–265. Oslo: Universitetsforlaget.

Schmidt, Tom. 1993. EDB-registrering av norske navnesamlinger. Utgáva og atgongd. Fyrilestrar hildnir á tjúgunda NORNA-symposium í Tórshavn 22.–23. mai 1992, red. E. Weyhe. 43–54. Uppsala: NORNA-förlaget.

6. Offentlege dokument og regelverk (105 sider)

God ortnamnssed. Ortnamnsrådets handledning i namnvård. (LMV-rapport 2001:4) Gävle: Lantmäteriverket, s. 13–37.

Lov. 7. juni om personnamn 2002 nr. 19. http://odin.dep.no/jd/norsk/publ/otprp/012001-050042/index-hov011-b-n-a.html

Lov 18. mai 1990 nr. 11 om stadnamn. Merknader til paragrafane i utkastet til lov. Forskrifter om skrivemåten m.v. av stadnamn. Trykt m.a. i B. Helleland. 1993. Adresser og stadnamn. 2. Stadnamn i offentleg og privat bruk. 258–288. Oslo: Kommuneforlaget.

Ot.prp. nr. 42 (2004-2005). Om lov om endringar i lov 18. mai 1990 nr. 11 om stadnamn m.m. 43 s. Lov om endringar i lov 18. mai 1990 nr. 11 om stadnamn m.m.(PDF) 

Besl.O.nr.57 (2004-2005). Lov om endringar i lov 18. mai 1990 nr. 11 om stadnamn m.m. 7 s. http://www.stortinget.no/beso/beso-200405-057.html

NOU 1983: 6 Stadnamn._ Frå eit utval oppnemnt ved kongeleg resolusjon 12. oktober 1979. Oslo – Bergen – Tromsø: Universitetsforlaget, s. 16–45.

NOU 2001:1 Lov om personnavn. Tradisjon, liberalisering og forenkling, s. 52–65. 15 sider.

7. Nyttige nettsider

Statens namnekonsulentar: http://www.stadnamn.org

Statens kartverk, Norgesglasset: http://ngis2.statkart.no/norgesglasset/default.html

Sjå òg http://www.sprakrad.no/stadnamn.htm

Seksjon for namnegransking: http://www.hf.uio.no/inl/sna/namn.html

Dokumentasjonsprosjektet: http://www.dokpro.uio.no/

O. Rygh: Norske Gaardnavne: http://www.dokpro.uio.no/ryghng/ryghfelt.html

Statistisk sentralbyrås namneregister: http://www.ssb.no/emner/00/navn/

Kjelder på nett: http://www.arkivverket.no/arkivverket/kilder/internett.html

Prosjekt for automatisk namnegjenkjenning (Nomen Nescio): http://scrooge.spraakdata.gu.se/nn/

Stadnamnbibliografi: http://www.dokpro.uio.no/namn/bibliografi.html

Global Gazetteer. http://www.calle.com/world/index.html

International Council of Onomastic Sciences (ICOS) :http://fuzzy.arts.kuleuven.ac.be/icosweb/

United Nations Group of Experts on Geographical Names (UNGEGN): http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/about_us.htm

Utfyllande litteratur til emnet NAVN 2160/4161 Bruk, vern og forvaltning av namn

B.

Andersson, Thorsten. 1992. Kultplatsbeteckningar i nordiska ortnamn. Sakrale navne (= NORNA-rapporter 48), red. G. Fellows-Jensen og B. Holmberg. 77–106. Uppsala: NORNA-förlaget.

Andersson, Thorsten. 1994. Ortnamnens existentiella vilkor. Ortnamn värda att vårda. Föredrag från Riksantikvarieämbetets symposium Ortnamnskultur Stockholm 5–7 maj 1993, red. G. Ulfsparre. 7–21. Stockholm: Riksantikvarieämbetet.

Bakken, Kristin. 1997. «Nedervd uttale» av stedsnavn: Ei problematisering. Namn og Nemne 14.

Blomqvist, Marianne. 1992. Reviderad personnamnslag i Finland 1991. Studia anthroponymica Scandinavica 10. 91–98.

Brink, Stefan. 1983. Ortnamnen och kulturlandskapet. Ortnamnens vittnesbörd om kulturlandskapets utveckling och dess utnyttjande i södra Norrland, särskilt Hälsingland (= Ortnamn och samhälle 8). Uppsala.

Brylla, Eva. 1992. De nordiska personnamnslagarna. En jämförande översikt över nu gällande namnrätt. Studia anthroponymica Scandinavica 10. 99–113.

Brylla, Eva [red.]. 1995. Behövs en ortnamnslag? Handlingar från ett endagssymposium i Uppsala den 20 april 1994 (= Skrifter utgivna genom Ortnamnsarkivet i Uppsala. Serie B. Meddelanden 10). Uppsala: Ortnamnsarkivet i Uppsala.

Buanes, Eivind. 1975. Hva heter det her? Norske stedsnavn/stadnamn, red. B. Helleland. 175–186. Oslo: Grøndahl & Søn Forlag.

Edlund, Lars-Erik. 1997. Ortnamnsforskning och historieforskning. Den 8. nasjonale konferansen i namnegransking. Blindern 22. november 1996. Namnegransking som studie- og undervisningsfag, red. K. Bakken. 41–82. Oslo: Seksjon for namnegransking.

Eithun, Bjørn. 1998. Gammalnorsk ordboksverk og Dokumentasjonsprosjektet. Fra skuff til skjerm. Om universitetenes databaser for språk og kultur, red. K. Aukrust og B. Hodne. 108–122. Oslo: Universitetsforlaget.

Elmevik, Lennart. 1996. Vad betyder tuna? Några nedslag i en lång debatt. Den ellevte nordiske navneforskerkongressen (= NORNA-rapporter 60), red. K. Kruken. 43–57. Uppsala: NORNA-förlaget.

Engø, Anne. 1998. Databaser over skriftspråk i Norge fra 1500-tallet til i dag. Fra skuff til skjerm. Om universitetenes databaser for språk og kultur, red. K. Aukrust og B. Hodne. 123–129. Oslo: Universitetsforlaget.

Frette, Thor. 1975. Samiske stedsnavn. Norske stedsnavn/stadnamn, red. B. Helleland. 105–118. Oslo: Grøndahl & Søn Forlag.

Fure, Eli. 1990a. Oppkalling og familiementalitet. Historisk tidsskrift 69. 146–162.

Fure, Eli. 1990b. Personnavn og tidsånd. Namn og Nemne 7. 35–55.

Hald, Kristian. 1969. Stednavne og kulturhistorie (Dansk Historisk Fællesforenings Håndbøger). 2. oplag. København: Dansk Historisk Fællesforening.

Hallan, Nils. 1984. Innvandring eller indre vokster i Nord-Noreg i førhistorisk tid sett i lys av stadnamna. Bebyggelsers og bebyggelsesnavnes alder (NORNA-rapporter 26), red. V. Dalberg et al. 144–157. Uppsala: NORNA-förlaget.

Hald, Kristian. 1969. Stednavne og kulturhistorie. København: Dansk Historisk Fællesforening

Hallaråker, Peter. 1996a. Bunden og/eller ubunden form som normert skriftform i offisielle stadnamn. Namn og Nemne 13. 35–52.

Hallaråker, Peter. 1996b. Namnebrukarkrins og skriftnormering av stadnamn. Norsk stadnamnarkiv 75 år. 1921 – 1996. Avdeling for namnegransking. Årsmelding 1995, red. T. Schmidt. 117–124. Oslo: Avdeling for namnegransking.

Hansen, Åse Kari. 1996. Navneforskning og nasjonsbygging. 1800-tallets forskning på nordiske språkminner i Normandie. Norsk stadnamnarkiv 75 år. 1921 – 1996. Avdeling for namnegransking. Årsmelding 1995, red. T. Schmidt. 61–70. Oslo: Avdeling for namnegransking.

Harsson, Margit. 2002. Gardsnamn som kjelde i bygdehistoria. Å kallast med sitt rette namn. Person- og stadnamn i lokalhistoria, red. K. Sprauten. 138–171. Oslo: Norsk lokalhistorisk institutt.

Helander, Kaisa Rautio. 1994. Stedsnavn i flerspråklige områder i Norge. Ortnamn värda att vårda. Föredrag från Riksantikvarieämbetets symposium Ortnamnskultur Stockholm 5–7 maj 1993, red. G. Ulfsparre. 123–134. Stockholm: Riksantikvarieämbetet.

Hellberg, Lars. 1986. Hedendomens spår i uppländska ortnamn. Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskrift. 40–71.

Helleland, Botolv. 1983. Innsamling av stadnamn. Rettleiing. Institutt for namnegransking 1984 (Universitetet i Oslo). Stensil 24 s. Bokmålsutgåve 1985.

Helleland, Botolv. 1985. Norske stadnamn på dansk – danske stadnamn på norsk. Stednavne i brug. Festskrift udgivet i anledning af Stednavneudvalgets 75 års jubilæum (= Navnestudier udgivet af Institut for Navneforskning 26), red. B. Jørgensen. 97–114. København: C.A. Reitzels Forlag.

Helleland, Botolv. 1986. Bjørnespor i stadnamn. Nordlyd 11. 48–64.Helleland, Botolv. 1991. Etymologisk eller dialektnær skrivemåte av stadnamn? Den 5. nasjonale konferansen i namnegransking. Blindern 18. november 1988. Innleiingar og diskusjon, red. B. Helleland og K. Kruken. 23–33. Oslo: Avdeling for namnegransking.

Helleland, Botolv. 1992. Stadnamnnormering i 150 år. Ein balansegang mellom skrifttradisjon, etymologi, rettskriving og uttale. Eyvindarbók. Festskrift til Eyvind Fjeld Halvorsen 4. mai 1992, red. F. Hødnebø et al. 95–107. Oslo: Institutt for nordistikk og litteraturvitskap.

Helleland, Botolv. 1993. Adresser og stadnamn. 2. Stadnamn i offentleg og privat bruk. Oslo: Kommuneforlaget.

Helleland, Botolv. 1994. Stadnamnrøkt i Noreg. Ortnamn värda att vårda. Föredrag från Riksantikvarieämbetets symposium Ortnamnskultur Stockholm 5–7 maj 1993, red. G. Ulfsparre. 71–80. Stockholm: Riksantikvarieämbetet.

Helleland, Botolv. 1996. Norsk stadnamnarkiv 75 år. Norsk stadnamnarkiv 75 år. 1921 – 1996. Avdeling for namnegransking. Årsmelding 1995, red. T. Schmidt. 203–234. Oslo: Avdeling for namnegransking.

Helleland, Botolv. 1997. Sosiale og sakrale uttrykk i stadnamn. Freistnad på ei tematisering. Ortnamn i språk och samhälle. Hyllningsskrift till Lars Hellberg (= Acta Universitatis Upsaliensis. Nomina Germanica. Arkiv för germansk namnforskning 22), red. S. Strandberg. 125–142. Uppsala: Uppsala Universitetsbibliotek.

Helleland, Botolv. 1998. Stadnamn. Fra skuff til skjerm. Om universitetenes databaser for språk og kultur, red. K. Aukrust og B. Hodne. 142–156. Oslo: Universitetsforlaget.

Helleland, Botolv. 2002. Stadnamnrøkt og stadnamnnormering i dei nordiske landa. Å kallast med sitt rette namn. Person- og stadnamn i lokalhistoria, red. K. Sprauten. 43–74. Oslo: Norsk lokalhistorisk institutt.

Holmberg, Bente. 1980. Stednavne som kulturhistorisk kilde. En samfærdselshistorisk undersøgelse. (Navnestudier udgivet af Institut for Navneforskning 19.) København: Akademisk Forlag.

Holmberg, Bente. 1991. Om sakrale sted- og personnavne. Nordisk hedendom. Et symposium, red. G. Steinsland et al. 149–159. Odense: Odense Universitetsforlag

Hovda, Per. 1969. Nasjonal og internasjonal standardisering av stadnamn. Tankar kring eit språkvitskapleg spursmål. “Med lov skal landet byggjast”. Heiderskrift til Knut Robberstad 70 år, red. Einar Stavang et al., 55–66. Oslo–Bergen–Tromsø: Universitetsforlaget.

Indrebø, Gustav. 1927. Norsk namneverk. Oslo: Olaf Norlis Forlag.

Indrebø, Gustav. 1929. Ymse kulturminne i namn. Stadnamn fraa Oslofjorden (= Skrifter utgitt av Det Norske Videnskaps-Akademi i Oslo. II. Hist.-Filos. Klasse. 1928:5), av d.s. 226–231. Oslo: I kommisjon hos Jacob Dybwad.

Indrebø, Gustav. 1976. Kartverk og stadnamn. Kva er målreising? Ei artikkelsamling ved Jarle Bondevik og Oddvar Nes, 178–92. Bergen: Norsk bokreidingslag

Jenstad, Tor Erik. 1995. Hittertunnelen eller Hitratunnelen? Normering av stadnamn. Årbok for Fosen (= Fosen Historielag 34). 7–16

Larsen, Terje. 1995. Sem eller Semb? Golå eller Gålå? Høyfot, Høyføt, Høyføtt eller Høifødt? Lov om stadnamn i praksis. Språklig Samling 36:3. 5–8.

Larsen, Terje. 1996. Om arbeidet til klagenemnda for stadnamnsaker. Norsk stadnamnarkiv 75 år. 1921 – 1996. Avdeling for namnegransking. Årsmelding 1995, red. T. Schmidt. 125–131. Oslo: Avdeling for namnegransking.

Larsen, Terje. 2002. Offentleg normering av stadnamn og personnamn. Å kallast med sitt rette namn. Person- og stadnamn i lokalhistoria, red. K. Sprauten. 75–87. Oslo: Norsk lokalhistorisk institutt.

Lietz, Gero. 1990b. Ideologisk navngivning i Tyskland. Nytt om namn 12. 16–18.

Løken, Trond og Inge Særheim. 1990. Førhistorisk landsby på Forsandmoen – med samanhengande busetjing frå yngre bronsealder til folkevandringstid – kastar nytt lys over eldre norsk busetjingshistorie. Namn og eldre busetnad (= NORNA-rapporter 43), red. T. Schmidt. 175–196. Uppsala: NORNA-förlaget.

Magga, Ole Henrik. 1991. Om normering av samiske og finske stedsnavn i Nord-Norge. Den 5. nasjonale konferansen i namnegransking. Blindern 18. november 1988. Innleiingar og diskusjon, red. B. Helleland og K. Kruken. 82–89. Oslo: Avdeling for namnegransking.

Olsen, Magnus. 1926. Ættegård og helligdom (Institutt for sammenlignende kulturforskning. Serie A: Forelesninger, nr IXa). Oslo: H. Aschehoug & Co. [2. utg. 1978. Bergen – Oslo – Tromsø: Universitetsforlaget.]

Olsen, Olaf. 1966. Hørg, hov og kirke. Historiske og arkeologiske vikingetidsstudier (Aarbøger for Nordisk Oldkyndighed og Historie 1965). København: Det Kongelige nordiske Oldskriftselskab. I kommission hos Lynge.

Pedersen, Birte Hjorth. 1985. Stednavneudvalgets arbejde med stednavneretskrivning. Arbejdsgang og udvikling gennem 75 år. Stednavne i brug. Festskrift udgivet i anledning af Stednavneudvalgets 75 års jubilæum (Navnestudier udgivet af Institut for Navneforskning 26), red. B. Jørgensen. 211–227. København: C.A. Reitzels Forlag

Rydving, Håkan. 1990. Ortnamn som religionshistoriskt källmaterial. Namn och bygd 78. 167–177. Salvesen, Helge. 1990. Forholdet mellom gårdsnavnforskning og bosetningshistorie. Namn og eldre busetnad (NORNA-rapporter 43), red. T. Schmidt. 17–32. Uppsala: NORNA-förlaget.

Sandnes, Jørn. 1970. Navn på kart, særlig det økonomiske kartverket, og litt om innsamling av stadnamn. Heimen 15. 161–169.

Sandnes, Jørn. Fra gudehov til kirkested. Et kapittel av stedsnavnenes kulturhistorie. Norske stedsnavn/stadnamn, red. B. Helleland. 48–62. Oslo: Grøndahl & Søn Forlag.

Schmidt, Tom. 1989. Skjema for edb-registrering av stadnamn. Institutt for namnegransking. Universitetet i Oslo. Vedlegg til Nytt om namn 9.

Schmidt, Tom. 1993. EDB-registrering av norske navnesamlinger. Utgáva og atgongd. Fyrilestrar hildnir á tjúgunda NORNA-symposium í Tórshavn 22.–23. mai 1992, red. E. Weyhe. 43–54. Uppsala: NORNA-förlaget.

Slotte, Peter. 1996. Den officiella hanteringen av ortnamn i Finland. Balansgången svenskt – finskt – högspråkligt – dialektalt. Norsk stadnamnarkiv 75 år. 1921 – 1996. Avdeling for namnegransking. Årsmelding 1995, red. T. Schmidt. 133–141. Oslo: Avdeling for namnegransking.

Strid, Jan Paul. 1993. Kontinuitet och diskontinuitet. Ortnamnen i det förhistoriska kulturlandskapet. Kulturlandskapets språkliga dimension. Ortnamnen, av d.s. 43–107. Stockholm: Riksantikvarieämbetet.

Svanevik, Anne. 2003. Erfaringer fra arbeid med navnesaker i Statens kartverk. Å kallast med sitt rette namn. Person- og stadnamn i lokalhistoria, red. K. Sprauten. 29–42. Oslo: Norsk lokalhistorisk institutt.

Særheim, Inge. [1984]. Namn som fortel om oss. Handbok i innsamling av stadnamn. [Stavanger:] Universitetsforlaget

Vikstrand, Per. 1992. Ortnamnet Hov – sakralt, terrängbetecknande eller bägge delarna? Sakrale navne (NORNA-rapporter 48), red. G. Fellows-Jensen og B. Holmberg. 123–139. Uppsala: NORNA-förlaget.

Vikør, Lars S. 1997. Rettskrivingsprinsipp og stadnamnnormering. Språket er målet. Festskrift til Egil Pettersen på 75-årsdagen 4. mars 1997, red. J. Bondevik et al. 200–214. Bergen: Alma Mater.

Vikør, Lars S. 1998. Gammalnorsk ordboksverk og Dokumentasjonsprosjektet. Fra skuff til skjerm. Om universitetenes databaser for språk og kultur, red. K. Aukrust og B. Hodne. 108–122. Oslo: Universitetsforlaget.

Viljamaa-Laakso, Marja. 2001: Namnplanering i stöpsleven – myndigheterna ut, marknadskrafterna in. Namn i en föränderlig värld. Rapport från den tolfte nordiska namnforskarkongressen, Tavastehus 13–17 juni 1998, red. Gunilla Harling-Kranck. 332–341. (Skrifter utgivna av Svenska littteratursällskapet i Finland. Studier i nordisk filologi 78.) Helsingfors.

Personnamn 

Aikio, Samuli. 1992. Samiska släktnamn från 1600- och 1700-talen. Studia anthroponymica Scandinavica 10. 55–76.

Alhaug, Gulbrand. 1991. Russiske personnamn i Nord-Noreg. Namn og Nemne 8. 94–113.

Alhaug, Gulbrand. 1985. Noen skilnader i namnemønsteret mellom Nord-Noreg og Indre Austlandet. Regional och social variation i nordiskt personnamnsskick (= NORNA-rapporter 29), red. S. Fries og R. Otterbjörk. 42–56. Uppsala: NORNA-förlaget.

Aune, Hallgjerd. 1981. Attkallingstradisjonar og namneval i Skaun. Norske personnamnstudiar, red. O. Stemshaug. 62–80. Oslo: Det Norske Samlaget.

Fure, Eli. 1990a. Oppkalling og familiementalitet. Historisk tidsskrift 69. 146–162.

Fure, Eli. 1990b. Personnavn og tidsånd. Namn og Nemne 7. 35–55.

Halvorsen, Eyvind Fjeld. 1968. Personnavn. Island og Norge. Kulturhistorisk leksikon for nordisk middelalder 13. Sp. 199–206.

Halvorsen, Eyvind Fjeld. 1968. Person- og slektsnavntradisjoner i Norge. Norske stedsnavn/stadnamn, red. B. Helleland. 157–174. Oslo: Grøndahl & Søn Forlag.

Kruken, Kristoffer. 1990. Personnamn i Trøndelag og Jemtland i første halvdelen av 1600-talet. Institutt for namnegransking. Årsmelding 1989. 101–119. Oslo: Institutt for namnegransking.

Kruken, Kristoffer. 1982. Frå reformasjonen til den nordiske namnerenessansen. Norsk personnamnleksikon, red. O. Stemshaug. 44–65. Oslo: Det Norske Samlaget.

Nedrelid, Gudlaug. 1995. Om slektsnamn av gardsnamn i 1801. Slektsnamn i Norden (= NORNA-rapporter 58), red. K. Kruken. 167–185. Uppsala: NORNA-förlaget.

Nedrelid, Gudlaug. 1996. Ender og då ein Andersen eller Brudvig – Om norsk og nordisk etternamnsskikk. Norsk stadnamnarkiv 75 år. 1921 – 1996. Avdeling for namnegransking. Årsmelding 1995, red. T. Schmidt. 151–161. Oslo: Avdeling for namnegransking

Rydving, Håkan. 1998. Namn och identitet i nordsamisk kontext. Personnamn och social identitet. Handlingar från ett Natur och Kultursymposium i Sigtuna 19–22 september 1996, red. T. Andersson, E. Brylla och A. Jacobson-Widding. 337–359 (Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien. Konferenser 42.) Stockholm: Almqvist & Wisell.

Sannrud, Astrid Weel. 1994. Etternavn i Fredrikstad. Namn og Nemne 11. 71–100.

Schmidt, Tom. 1992a. Jetmund. Studia anthroponymica Scandinavica 10. 25–42.

Schmidt, Tom. 1992b. Rasmus i Norge – et typisk nordfjordnavn? Avdeling for navnegransking. Årsmelding 1991. 90–122. Oslo: Avdeling for navnegransking.

Stemshaug, Ola. 1984. Tilnamn i norske gruvesamfunn – Kongsberg og Røros (= Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab. Skrifter 1–1984). Trondheim – Oslo – Bergen – Tromsø: Universitetsforlaget.

Stemshaug, Ola. 1994. Bruken av kvinnepatronym nordafjells i Noreg. Studia anthroponymica Scandinavica 12. 83–102.

Svanevik, Anne. 1990. Hvorfor endrer folk navn? Institutt for namnegransking. Årsmelding 1989. 173–192. Oslo: Institutt for namnegransking.

Svanevik, Anne. 1991. Norges nyeste personnavnlovgivning sammenliknet med de nye personnavnlovene i Danmark, Sverige og Finland. Studia anthroponymica Scandinavica 9. 119–132.

Svanevik, Anne. 1984. Norsk personnavnforskning. Hvor står vi – hvor burde vi stå? Institutt for namnegransking. Årsmelding 1983. 140–156. Oslo: Institutt for namnegransking.

Utne, Ivar. Ny personnavnlov. Nytt om namn 36. 11–18.

Offentlege dokument og regelverk

God ortnamnssed. Ortnamnsrådets handledning i namnvård. (LMV-rapport 2001:4) Gävle: Lantmäteriverket.

Lov. 7. juni om personnamn 2002 nr. 19. http://odin.dep.no/jd/norsk/publ/otprp/012001-050042/index-hov011-b-n-a.html

Lov 18. mai 1990 nr. 11 om stadnamn. Merknader til paragrafane i utkastet til lov. Forskrifter om skrivemåten m.v. av stadnamn. Trykt m.a. i B. Helleland. 1993. Adresser og stadnamn. 2. Stadnamn i offentleg og privat bruk. 258–288. Oslo: Kommuneforlaget.

NOU 1983: 6 Stadnamn. Frå eit utval oppnemnt ved kongeleg resolusjon 12. oktober 1979. Oslo – Bergen – Tromsø: Universitetsforlaget.

6. Nyttige nettsider:

Statens namnekonsulentar: http://www.stadnamn.org

Statens kartverk, Norgesglasset: http://ngis2.statkart.no/norgesglasset/default.html

Sjå òg http://www.sprakrad.no/stadnamn.htm

Seksjon for namnegransking: http://www.hf.uio.no/inl/sna/namn.html

Dokumentasjonsprosjektet: http://www.dokpro.uio.no/

O. Rygh: Norske Gaardnavne: http://www.dokpro.uio.no/ryghng/ryghfelt.html

Statistisk sentralbyrås namneregister: http://www.ssb.no/emner/00/navn/

Kjelder på nett: http://www.arkivverket.no/arkivverket/kilder/internett.html

Prosjekt for automatisk namnegjenkjenning (Nomen Nescio): http://scrooge.spraakdata.gu.se/nn/

Stadnamnbibliografi: http://www.dokpro.uio.no/namn/bibliografi.html

Global Gazetteer. http://www.calle.com/world/index.html

International Council of Onomastic Sciences (ICOS) :http://fuzzy.arts.kuleuven.ac.be/icosweb/

United Nations Group of Experts on Geographical Names (UNGEGN): http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/about_us.htm

Publisert 24. okt. 2006 10:46 - Sist endra 18. jan. 2007 09:09