NOAS4102 – Andrespråkstilegnelse og andrespråkslæring

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet gir kunnskaper om simultan eller suksessiv tilegnelse og læring av flere språk.

Det fokuseres på forskning som behandler ulike språklige, kognitive og sosiale faktorers betydning for tilegnelses- og læringsprosessen.

Hva lærer du?

Etter fullført emne skal studentene kunne:

  • gjøre rede for ulike faktorers betydning for språktilegnelse og språklæring
  • redegjøre for og drøfte teorier om andrespråkstilegnelse og andrespråkslæring

Endelig karakter viser i hvilken grad studenten har oppnådd læringsutbyttet for emnet.

Opptak og adgangsregulering

Studenter med studierett på program må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer, kan etter søknad få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer.

Normalt minimum 3 studenter.

Undervisning

Undervisningen gis gjennom hele semesteret, til sammen 28 timer.

Det gis en obligatorisk oppgave som enten presenteres muntlig (med støtteark til lærer og studenter) eller skriftlig på 5 sider (à 2300 tegn utan mellomrom) i løpet av semesteret.

Studentene får gruppeveiledning. Den obligatoriske oppgaven må være godkjent før en får gå opp til eksamen.

Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldige de to neste gangene emnet tilbys.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Undervisningen er lukket og forbeholdt studenter med opptak på emnet.

Eksamen

Det gis en avsluttende 3-dagers hjemmeeksamen.

Eksamen på dette emnet er digital og vil foregå i eksamenssystemet Inspera. Følg med på semestersiden (Timeplan, pensum og eksamensdato) for mer informasjon.

Kildebruk og referanser

Ved oppgaveskriving plikter du å gjøre deg kjent med reglene for kildebruk og referanser. Ved brudd på reglene kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Se eksempel på hvordan du refererer riktig.

Eksamensspråk

Eksamen må besvares på norsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

En semesteroppgave eller tilsvarende som er bestått, kan ikke leveres på nytt i bearbeidet form.

Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk evaluering av emner ved ILN

Periodisk emnerapport vår 2012

 

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Høst 2017

Undervises med ujevne mellomrom

Eksamen

Samme semester som undervisningen gis.

Undervisningsspråk

Norsk