Pensum/læringskrav

Brautaset, Anne : Inversjon i norsk mellomspråk, 1996. Oslo: Novus. (186 s).

Kompendium 1: Syntaks og morfologi

Alkema, Hinka 1991: Ubestemt artikkel på norsk og nederlandsk. Likheter og forskjeller, NOA, nr. 14 (26 s)

Alkema, Hinka 1993: Han kjøper ikke ny dress, men nytt slips med dristige blomstermotiv, NOA, nr. 16 (22 s)

Braidi, Susan : The Acquisition of Second Language Syntax, 1999. London: Arnold. kap. 4, s.79-98 (17 s).

Cirkova, Raisa 1992: Aksjonsart i norsk – aspekt i russisk, NOA nr. 15 (43 s)

Comrie, Bernard : Language universals and linguistic typology, 1981. University of Chicago Press. Kap 4, s. 80-97 (20 s).

Endresen, Rolf Theil og Hanne Gram Simonsen 2001: The Norwegian verb, i: Endresen, Rolf Theil og Hanne Gram Simonsen (ed.): A Cognitive Approach to the Verb: Morphological and Constructional Perspectives. Berlin: Mouton de Gruyter, s. 73-94 (21 s)

Hagen, Jon Erik 2001: Finittkategoriens kritiske karakter i norsk som andrespråk, i: Golden, Anne og Helene Uri (red.): Andrespråk, tospråklighet, norsk. Festskrift til Anne Hvenekilde. Oslo: Unipub forlag (13 s)

Hammarberg, Björn och Maria Koptjevskaja-Tamm 2002: Possessiva konstruktioner i svenskan i ett kombinerat språktypologiskt och andraspråkligt perspektiv, i: Hauksdottir m.fl. Forskning i Nordiske Sprog som andet- og fremmedsprog. Rapport fra konference i Reykjavik 23.-25.mai 2002, s. 64-84 (20 s)

Heltoft, Lars and Lisbeth Falster Jacobsen 1996: Danish passives and subject positions as a mode system. A content analysis, i: Engberg-Pedersen, Elisabeth et al.: Content, Expression and Structure. Studies in Danish funtional grammar. Amsterdam: Jon Benjamin Publishing Co. (35 s)

Hyltenstam, Kenneth 1990: Typological markedness as a research tool in the study of second language acquisition, i: Dechert, Hans W.: Current trends in European second language acquisition research, Clevedon : Multilingual Matters Ltd., s 23-36 (13 s)

Håkansson, Gisela: Utveckling och variation i Svenska som andraspråk enligt processbarhetsteorin, Hyltenstam & Lindberg (red) 2004: Svenska som andraspråk. Studentlitteratur (18 s)

Jønsberg, Grete 2001: Hva er med deg? Om setninger med DET som formelt subjekt, NOA nr. 23, (27 s)

Michalsen, Bjørg Adine 1993: Substantivet. Om bruk av artikler på norsk: En semantisk innfallsvinkel, NOA nr. 16, (25 s)

Nistov, Ingvild 1999: Zero anaphora in Turkish learners Norwegian L2 narratives, i: Brendemoen, Bernt et al. (eds.) 1999 Language encounters across time and space, Oslo: Novus (30 s)

Nistov, Inngvild 2001: Der kom ein lærar som heiter Anne … Presentering med to språk, i: Golden, Anne og Helene Uri (red.): Andrespråk, tospråklighet, norsk. Festskrift til Anne Hvenekilde. Oslo: Unipub forlag (10 s)

Nistov, Ingvild 2002: Functions of Relative Clauses – Turkish and Norwegian in Contrast, i: Hauksdottir m.fl. Forskning i Nordiske Sprog som andet- og fremmedsprog. Rapport fra konference i Reykjavik 23.-25. mai 2002, s. 192-206 (14 s)

Ragnarsdóttir, Hrafnhildur; Hanne Gram Simonsen, Kim Plunkett (1999): The acquisition of past tense morphology in Icelandic and Norwegian children: an experimental study, Journal of Child Language, 26 (3): s.577-618 (42 s)

Ryen, Else (1999): A contrastive approach to the form and function of the passive voice. With reference to the academic writing of L2 students, i: Brendemoen, Bernt et al. (eds.): Language encounters across time and space, Oslo: Novus (16 s)

Uri, Helene 1997: Setningsforståelse hos andrespråksinnlærere, NOA nr. 20, (20 s)

Uri, Helene 2001: Genusmarkering og hemmelighetskremmeri, i: Golden, Anne og Helene Uri (red.): Andrespråk, tospråklighet, norsk. Festskrift til Anne Hvenekilde. Oslo: Unipub forlag (14 s)

Kompendium 2: Semantikk

Dittmar, Norbert 1989: SLA models and issues: Acquisition of semantics, Annual Review of Applied Linguistics, 9, (17 s)

Lindberg,Inger, Päivi Juvonen & Åke Viberg 1990: Att beretta på två språk, i: Nettelbladt, U. & Håkansson, G.: Samtal och språkundervisning : studier till Lennart Gustavssons minne, Linköping Studies in Arts and Science nr 60, Linköping : Universitetet i Linköping, s. 169-193 (25 s)

Sjöström, Sören 1999: From Vision to Cognition. A study of metaphor and polysemy in Swedish, i: Allwood, Jens & Peter Gärdenfors (eds.): Cognitive semantics. Meaning and cognition. John Benjamins Publishing Company (20 s)

Viberg, Åke 1993: Crosslinguistic perspectives on lexical organization and lexical progression, i: Hyltenstam, K. & Å. Viberg (eds): Progression and regression in language, Cambridge: Cambridge University Press, s. 340-385 (46 s)

Viberg, Åke, 1998: Crosslinguistic perspectives on lexical acquisition: the case of language-specific semantic differentiation, i: Haastrup, Kirsten & Åke Viberg: Perspectives on Lexical Acquisition in a Second Language, Odense University Press (34 s)

Viberg, Åke, 2000: Svenskt OrdNät - Lexikon på dator som modell för ordförrådet i hjernan hos infödde talare och andraspråkstalare i Åhl, Hans (red.): Svenska i tiden. HLS förlag (18 sider)

Publisert 24. apr. 2006 21:44 - Sist endret 22. mai 2006 15:03