Pensum/læringskrav

Bøker

 • Golden, A., Jarvis, S. & Tenfjord, K. (2017). Crosslinguistic Influence and Distinctive Patterns of Language Learning – Findings and Insight from a Learner Corpus. Kap.1 + Kap. 3-9 (250 s.).
 • Næss, Å. (2011). Global grammatikk. Språktypologi for språklærere. Oslo: Gyldendal Akademisk. Kap 8.- 10 + tillegg (s. 177-265). (90 s.)

Kompendium

 • Braidi, Susan 1999. The Acquisition of Second Language Syntax. London: Arnold. kap. 4, s. 79-98 (17 s.).
 • Hagen, Jon Erik 1992. Feilinvertering, overinvertering og underinverteringNOA Norsk som andrespråk nr. 15, s. 27-38 (12 s.).
 • Helland, Ann-Kristin 2008. Utvikling av perfektum i individ og språksamfunn. NOA norsk som andrespråk nr. 2, s. 23 – 49 (26 s.).
 • Jin, Fufen, Eide, Kristin M., Busterud, Guro 2015. Nyere andrespråksteorier, kap. 6 i boka Eide (red.) Norsk andrespråkssyntaks, Oslo: Novus, s. 241-286. (45 s.)
 • Magnusson, Ulrika. 2014. Grammatik i läromidelstexter. Flerspråkiga gymnasieelevers förståelse av grammatisk metafor i biologitexter. I NORDAND, årgang 1, nr. 1, s. 37-68. (30 s.)
 • Næss, Åshild 2011. «Natur i Norge er det litt forskjellig»: Det-setninger som topikaliseringsstrategi i tekster skrevet av vietnamesiske innlærere. NOA Norsk som andrespråk nr. 2, s. 5-23 (19 s.).
 • Nistov, Ingvild 2001. Der kom ein lærar som heiter Anne … Presentering med to språk. I: Golden, Anne og Helene Uri (red.): Andrespråk, tospråklighet, norsk. Festskrift til Anne Hvenekilde.Oslo: Unipub forlag (10 s.).
 • Nistov, Ingvild 2002. Functions of Relative Clauses – Turkish and Norwegian in Contrast. I: Hauksdottir m.fl. Forskning i Nordiske Sprog som andet- og fremmedsprog. Rapport fra konference i Reykjavik 23.-25. mai 2002, s. 192-206 (14 s.).
 • Ryen, Else 2009. Passiv – en utfordring for innlærere av norsk som andrespråk. I Carlsen, Cecilie m.f. (red.): Banebryter og brobygger. Oslo: Novus forlag s. 29 - 38 (10 s.).
 • Steien, Guri Bordal 2018. Jeg vil helst snakke norsk på norsk. Valg og begrensning i andrespråksfonologi, i Gujord & Randen (red.) Norsk som andrespråk – perspektiver på læring og utvikling, Oslo: Cappelen Damm (20 s.).
 • Tonne, Ingebjørg 2007. Analyzing progressives in Norwegian. Nordic Journal of Linguistics 30(2), s. 185-208 (24 s.).
 • Tyler, Andrea. 2012. “The Basics of Cognitive Linguistics”. Kap. 2 i Cognitive Linguistics and Second Language Learning – Theoretical Basics and Experimental Evidence, s. 28-58. (30 s.)
 • Viberg, Åke 2002. Basic Verbs in Lexical Progression and Regression. I: P.Burmeister, T. Piske & A. Rohde (red.). 2002. An Integrated View of Language Development. Papers in Honor of Henning Wode. Wissenschaftlicher Verlag Trier (26 s.).

Elektronisk tilgjengelig pensum med lenker:

Publisert 28. nov. 2018 15:24 - Sist endret 28. nov. 2018 15:24