Pensum/læringskrav

Bøker:

Hårstad, Stian og Toril Opsahl. 2013. Språk i byen. Utviklingslinjer i urbane språkmiljøer i Norge. Bergen: Fagbokforlaget. Kap. 4: «Multietnolektisk stil: utviklingstendenser i flerspråklige miljøer». (38 s.)

Mæhlum, Brit, Gunnstein Akselberg, Unn Røyneland og Helge Sandøy. 2008. Språkmøte. Innføring i sosiolingvistikk. 2. utg. Oslo: Cappelen. (224 s.)

Nesse, Agnete. 2013. Innføring i norsk språkhistorie. Oslo: Cappelen Damm. Kap. 5–6. (80 s.)

 Mæhlum, Brit og Unn Røyneland. 2012. Det norske dialektlandskapet. Oslo: Cappelen Damm. (190s.)

 

Elektronisk tilgjengelege artiklar og bøker:

Jahr, Ernst Håkon (red.). 1990. Den store dialektboka. Oslo: Novus forlag. S. 29–139 og 179 – 221. (152 s.). Tilgjengeleg her: http://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2007113000019

Opsahl, Toril og Unn Røyneland. 2009. Osloungdom – født på solsiden eller i skyggen av standardtalemålet? Norsk Lingvistisk Tidsskrift 27 (1): 95–120. (25 s.). Tilgjengeleg her: http://web.novus.no/NLT/NLT_2009-1.pdf

               

Kompendium:

Hårstad, Stian. 2005. Den problematiske regionaliseringen. Målbryting 7: 89–107. (17 s.)

Nielsen, Bent Jul & Karen Margrethe Pedersen. 1991. Dialekter, regionalsprog, sociolekter (s. 8–13) og Dialekttræk (s. 23–29). I Danske talesprog. København: Gyldendal. (13 s.)

Pedersen, Inge Lise. 2002. Sociolingvisternes dialekter. I Dialekter – Sidste Udkald?, s. 81–94. København: Reitzel. (13 s.)

Petzell, Erik Magnusson og Jenny Nilsson. 2015. Svenskt talspråk efter 1800 – huvudlinjer i utvecklingen. I Talemål etter 1800. Norsk i jamføring med andre nordiske språk, red. Helge Sandøy, s. 355–379. Oslo: Novus. (17 s.)

Torp, Arne. 1998. Folkemålet i Skandinavia. I d.s., Nordiske språk i nordisk og germansk perspektiv, s. 90–94. Oslo: Novus. (5 s.)

 

Samla tal sider: 775

 

Målføreprøver frå desse områda:

Eit sett målprøver vil bli gjennomgått i timane, mens nokre blir overlatne til studenten sjølv. Prøvene blir i hovudsak henta frå Det norske dialektlandskapet (s. 147–175)

 

Tilrådde nettressursar

Danske dialektar

Dialektprøver og korte artiklar om dialektar og sosiolektar: http://dialekt.ku.dk/

Svenske dialektar

Dialektprøver og korte artiklar om dialektar: http://www.sprakochfolkminnen.se/sprak/dialekter.html

Dialektprøver: http://swedia.ling.gu.se/

 

Publisert 7. aug. 2018 09:15 - Sist endra 7. aug. 2018 09:15