Pensum/læringskrav

Bøker

Mæhlum, Brit, Gunnstein Akselberg, Unn Røyneland og Helge Sandøy. Språkmøte: innføring i sosiolingvistikk. 2. utgave. Oslo 2008, Cappelen Akademiske Forlag. Kap. 1 t.o.m. kap. 4, s. 16-87 (72 sider), kap. 7-8, s. 127-166 (39 sider).

Mæhlum, Brit; Konfrontasjoner. Del II og III, s. 37-157 (120 sider). 2007

Papazian, Eric, Helleland, Botolv; Norsk talemål. Lokal og sosial variasjon. Kristiansand: Høyskoleforlaget, 2005 (140 sider).

Kompendium

Brunstad, Endre; Globalisering og språkleg mangfald. I Sandøy, Helge og Kari Tenfjord (red): Den nye norsken? Nokre peilepunkt under globaliseringa. Oslo 2006: Novus Forlag, s. 44-73 (29 sider).

Fraurud, Kari; Svenskan i Rinkeby och andra flerspråkiga bostadsområden. I Språk i Norden. Årsskrift for Nordisk språkråd og språknemndene i Norden. Oslo 2003: Novus, s. 77-92 (15 sider).

Hårstad, Stian; Den problematiske regionaliseringen. I Målbryting nr. 7, 2005. s. 89-109 (20 sider).

Johansen, Inger; ”Det er ikkje berre å koma her å snakke samisk, liksom”. Barrieren mange unge sørsamar opplever mot å snakke sørsamisk. I Målbryting nr. 9, 2008. s. 111-125 (14 sider).

Maegaard, Marie; Hvorfor er sønderjysk så svært at forstå? Om forholdet mellom lingvistisk analyse af unge sønderjyders sprogbrug og deres egen og omverdenens opfattelse af den. I E. M. Drange, U. B. Kotsinas og A-B. Stenstrøm (red.) Jallaspråk. Slanguage og annet ungdomsspråk i Norden, Kristiansand S, 2002: Høyskoleforlaget, s. 93-100 (7 sider).

Melby, Guri; Språk og symbolsk makt i Team Antonsen. I Målbryting nr. 9, 2008, s. 35-69, (34 sider).

Mæhlum, Brit; Hvor går vi – og hvorfor? Et forsøk på å trekke noen store linjer i utviklingen av norsk talemål. I Målbryting nr. 6, 2002, s. 67-93 (27 sider).

Nielsen, Bent Jul & Pedersen, Karen Margrethe; Sønderjysk, fynsk, bornholmsk, lav- og højkøbenhavnsk. I Danske talesprog Gyldendal Danmark, 1991, s. 1-6 (6 sider).

Opsahl, Toril, Unn Røyneland og Bente Ailin Svendsen; ”Syns du jallanorsk er lættis, eller?” – om taggen [lang=X] i NoTa-Oslo-korpuset. I J. B. Johannessen og K. Hagen (red.) Språk i Oslo. Ny forskning omkring talespråk. Oslo, 2008.: Novus, s. 29-42 (14 sider).

Pedersen, Inge Lise; Sociolingvisternes dialekter. I Dialekter - Sidste Udkald. Modersmål-Selskabets Årbog, 2002. Reitzels Forlag, s. 81-94 (13 sider).

Quist, Pia; Nye danskere, nye dialekter. I Dialekter - Sidste Udkald. Modermål-Selskabets Årbog, 2002. Reitzels Forlag, s. 101-108 (8 sider).

Røyneland, Unn; Språklege innovatørar og tradisjonalistar. I G. Akselberg og J. Myking (red.) Å sjå samfunnet gjennom språket Oslo 2008: Novus, 179-189 (10 sider).

Solheim, Randi; Språkbruk og språkhaldningar i Høyanger etter andre verdskrigen. Eit sosiolingvistisk særtilfelle eller eit lokalt døme på ein allmenn tendens? I Målbryting nr. 8, 2007, 7-29 (21 sider).

Sollid, Hilde; Etnolekter i Norge. I T. Bull & A-R. Lindgren (red). Flerspråklighet i Norge. Oslo, 2008: Novus, s. 155-164 (10 sider).

Dialekteksempel

10 dialekteksempel på i alt ca. 10 s. valde frå desse områda:

1. Flatlandet austafjells.

2. Fjellbygdene austafjells.

3. Sørlandet.

4. Nord-Vestlandet.

5. Sør-Vestlandet.

6. Trøndelag.

7. Nordland.

8. Troms eller Finnmark.

9. Folkeleg bymål.

10. Standardtalemål frå den same byen.

Publisert 24. nov. 2008 12:25 - Sist endra 24. nov. 2008 12:52