Pensum/læringskrav

PENSUMLISTE NOR1107

Bøker:

 • Mæhlum, Brit, Akselberg, Gunnstein, Røyneland, Unn & Sandøy, Helge. 2008: Språkmøte: innføring i sosiolingvistikk. ( 2. utg.). Oslo: Cappelen. Kap. 1–4, 7–8 og 10. (135 s.)
 • Mæhlum, Brit & Røyneland, Unn. 2012: Det norske dialektlandskapet. Innføring i studiet av dialekter. Oslo: Cappelen Damm. (145 s.)
 • Nesse, Agnete. 2013: Innføring i norsk språkhistorie. Oslo: Cappelen Damm. Kap. 4–6. (132 s.)

Elektronisk tilgjengelige artikler:

 • Opsahl, Toril & Røyneland, Unn. 2009: Osloungdom - født på solsiden eller i skyggen av standardtalemålet?.  Norsk Lingvistisk Tidsskrift, 27 (1), 95–120. (25 s.). Tilgjengelig her: http://web.novus.no/NLT/NLT_2009-1.pdf 
 • Quist, Pia. 2006: Multietnolekt da capo. Sprogforum, 36, 55–59. (6 s.). Tilgjengelig her: http://da.unipress.dk/media/2942754/978-87-7934-632-1_sprogforum_36.pdf 
 • Thelander, Mats. 2009: Svenskt standardspråk som begrepp och fenomen. Norsk Lingvistisk Tidsskrift 27 (1), 179–198. (20 s.). Tilgjengelig her: http://web.novus.no/NLT/NLT_2009-1.pdf

Kompendium:

 • Fraurud, Kari. 2003. Svenskan i Rinkeby och andra flerspråkiga bostadsområden. I Språk i Norden 2003 (s. 77–92). Oslo: Novus. (15 s.)
 • Grönberg, Anna Gunnarsdotter. 2008: Aktiva Anna och Sports-Stefan. Dialekt och livsstil - exemplet Alingsås. I M. Ellvin & L. Holmbom (red.), Ungdomskulturer - äger eller suger (s. 53–68). Stockholm: Natur och kultur. (13 s.)
 • Hårstad, Stian. 2005: Den problematiske regionaliseringen. Målbryting 7, 89–107. (17 s.)
 • Johansen, Inger. 2008: ”Det er ikkje berre å koma her å snakke samisk, liksom”. Barrieren mange unge sørsamar opplever mot å snakke sørsamisk. Målbryting 9, 111–125. (14 s.).
 • Maegaard, Marie. 2002. Hvorfor er sønderjysk så svært at forstå? Om forholdet mellom lingvistisk analyse af unge sønderjyders sprogbrug og deres egen og omverdenens opfattelse af den. I E. M. Drange, U. B. Kotsinas & A-B. Stenstrøm (red.), Jallaspråk. Slanguage og annet ungdomsspråk i Norden (s. 93–100). Kristiansand: Høyskoleforlaget. (7 s.)
 • Melby, Guri. 2008: Språk og symbolsk makt i Team Antonsen. Målbryting, 9, 35–69. (34 s.)
 • Nielsen, Bent Jul & Pedersen, Karen Margrethe. 1991. Dialekter, regionalsprog, sociolekter (s. 8–13) og Dialekttræk (s. 23–29). I Danske talesprog. København: Gyldendal. (13 s.)
 • Pedersen, Inge Lise. 2002: Sociolingvisternes dialekter. I Dialekter - Sidste Udkald? (s. 81–94). København: Reitzel. (13 s.)
 • Solheim, Randi. 2008: Språkbruk og språkhaldningar i Høyanger etter andre verdskrigen. Eit sosiolingvistisk særtilfelle eller eit lokalt døme på ein allmenn tendens?. Målbryting 8, 7–29. (21 s.)
 • Sollid, Hilde. 2008: Etnolekter i Norge. I T. Bull & A-R. Lindgren (red.), De mange språk i Norge: flerspråklighet på norsk (s. 155–164). Oslo: Novus. (10 s.)
 • Svendsen, Bente Ailin. 2008: Nyere språkutvikling i multietniske miljøer i Oslo. I Det Norske Videnskabs-Akademi, Årbok 2007 (s. 179–197). Oslo: Novus. (18 s.)
 • Torp, Arne (1998). Folkemålet i Skandinavia. I Arne Torp, Nordiske språk i nordisk og germansk perspektiv (s. 90–94). Oslo: Novus. (5 s.)

 

Antall sider: 661

Dialekteksempler fra disse områdene:

1. Flatlandet østafjells

2. Oslo

3. Fjellbygdene østafjells

4. Trøndelag

5. Nord-Vestlandet

6. Sør-Vestlandet

7. Sørlandet

8. Nordland

9. Troms eller Finnmark

Eksemplene står på s. 147–175 i pensumboka Det norske dialektlandskapet. De tilhørende lydklippa kan du få tilgang til her: http://tekstlab.uio.no/detnorskedialektlandskapet/

_____________________________________________________________________________________
 

Anbefalt litteratur og nettressurser


Danske dialekter
    Dialektprøver og korte artikler om dialekter og sosiolekter http://dialekt.ku.dk/ 
Svenske dialekter
Dialektprøver og korte artikler om dialekter: http://www.sprakochfolkminnen.se/sprak/dialekter.html 
Dialektprøver: http://swedia.ling.gu.se/ 
Hårstad, Stian & Opsahl, Toril (2013). Kapittel 4 Multietnolektisk stil: utviklingstendenser i flerspråklige miljøer. I Stian Hårstad & Toril Opsahl, Språk i byen: utvklingslinjer i urbane språkmiljøer i Norge (s. 107–144). Bergen: Fagbokforlaget. 
 

Publisert 20. nov. 2015 15:14 - Sist endra 29. mars 2016 14:01