Semesterside for NOR1301 - Vår 2006

NY OG KORRIGERT UNDERVISNINGSPLAN + OPPGAVER

Per Thomas Andersens gjennomgang av Holbergs Erasmus Montanus/"Om at staa..." flyttes til 15/5. 22/5 vil Liv Bliksrud gjennomgå Wessels Kiærlighed uden Strømper.

Oppgaver til forberedelse til Wessel:

1. Gjør rede for den litteraturhistoriske bakgrunnen for Wessels Kierlighed uden Strømper.

2. Hva er en litterær parodi? Hvilken litterær sjanger parodierer Wessel i Kierlighed uden Strømper? Gjør rede for versemålet. Hvilken rolle spiller musikken i stykket?

3. Gi et riss av handling og oppbygging av stykket.

4. Studerer motivene kjønn, kropp og klær i stykket. Hvorfor og hvordan blir disse motivene komiske?

5. Er stykket skrevet ut fra hat eller kjærlighet til den sjanger det parodierer? Gjør rede for et par tolkninger av dette spørsmålet.

Litteratur: Les litteraturhistorier, danske og norske (også de litt større verkene).

NB! Den beste innføringen er Alf Henriques:...

5. mai 2006 13:55

Oppgaver for studenter som tar NOR 1103 og som derfor ikke kan legge opp Erasmus Montanus og Herre Gud...:

Velg en av disse to oppgavene:

1) Sjangertrekk, personskildring og konflikt i Ludvig Holbergs komedie Jeppe paa Bjerget.

2) C.B. Tullin: Majdagen - en analyse

25. apr. 2006 18:00

Kvalifiseringsoppgaver i det norske pensumet. Innleveringsfrist: mandag 15. mai. Oppgaven leveres som vedlegg på mail til følgende adresse: thorstein.norheim@iln.uio.no

Velg en av disse to oppgavene:

1) Sjangertrekk, personskildring og moral i Ludvig Holberg komedie Erasmus Montanus.

Noen spørsmål som oppgaven bør ta stilling til: Hvordan vil du beskrive konflikten i komedien? Hvordan er komedien bygget opp? Hvordan er komediens spenningskurve? Hva gjør personene i stykket til komiske figurer? Hvordan tolker du hovedpersonens oppførsel i komediens avslutning? Hva er komediens budskap, hva skal den lære oss? Er komedien aktuell i vår tid?

2) Petter Dass: Herre Gud! Dit dyre Navn og Ære. Gi en presentasjon av diktets tematikk og oppbygning. Pek på karakteristiske trekk ved stilen. Plasser diktet i en litteraturhistorisk sammenheng.

21. apr. 2006 14:42