Dette emnet er nedlagt

Kort om emnet

  • forholdet mellom diakron og synkron syntaks
  • forholdet mellom diakroni og typologi
  • forholdet mellom språkendring og språktileigning
  • beskrivingsmodellar for syntaktisk endring
  • utprøving av syntaktiske modellar og teoriar mot historiske data
  • tolking av historisk språkmateriale til bruk i syntaktisk generalisering

Kva lærer du?

Bli i stand til å arbeida vitskapleg med historiske syntaktiske data, ved m.a.

  • bruk av modellar og teoriar i samband med master-eller doktoravhandling
  • kritisk vurdering av forskingsresultat innanfor feltet

Opptak og tilgangsavgrensing

Studentar må kvart semester søkje og få plass på undervisninga og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikkje alt har studieplass ved UiO, kan du søkje opptak til våre studieprogram eller søkje om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskapar

Obligatoriske forkunnskapar

NOR2111 Syntaks og morfologi eller LING1102 Syntaks og semantikk eller tilsvarende.

Undervisning

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikkje krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikkje har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamen er ei munnleg prøve i slutten av semesteret som blir vurdert med gradert karakterskala av oppnemnd sensor.

Hjelpemiddel

Ingen hjelpemiddel er tillatne.

Eksamensspråk

Du kan svare på eksamen på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Søknad om engelsk oppgåvetekst sender du til kontaktpunktet for emnet.

Karakterskala

Emnet nyttar karakterskala frå A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les meir om karakterskalaen.

Grunngjeving og klage

Tilgang til ny eller utsett eksamen

Tilrettelagt eksamen

Søknadsskjema, krav og frist for tilrettelagd eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Bachelor

Undervisning

Vert ikkje undervist hausten 2007
Annankvar haust

Eksamen

Vert ikkje undervist hausten 2007

Annankvar haust

Undervisningsspråk

Norsk