Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Skriveferdighet, kvalitet i elevtekster, modeller for skriveopplæring, skriveferdighet og sosiokulturell bakgrunn, sjangrer i skriveopplæringen og skriving på tvers av faggrenser. Karakteristiske trekk ved elevers skriving: språklig, tekstlig og sjangermessig. Det institusjonelle apparatet rundt elevtekster (fag, opplæring, vurdering og vurderingsformer).

Pensumomfang: 600-700 sider. Pensum finnes på emnesiden for hvert semester.

Hva lærer du?

Studentene får innsikt i forskningsfeltet elevskriving, og de får redskaper for analyse, vurdering og diagnostisering av elevtekster på ulike skoletrinn og i ulike skoleslag.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Det er en fordel å ha tatt lingvistikkvarianten av examen facultatum.

Undervisning

Seminarundervisning med 2 timer i uka i 15 uker, inkludert leseuker. Minst en mindre kvalifiseringsoppgave, skriftlig eller muntlig, skal være godkjent av faglærer før studenten kan gå opp til eksamen.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamen er en muntlig prøve i slutten av semesteret, som vurderes med gradert karakterskala av oppnevnt sensor.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Skandinavisk (norsk, svensk og/eller dansk)