Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Sentrale temaer er kommunikasjon og meningsdannelse, kontekst og rammer, kommunikative funksjoner, tekstnormer og genrer, tekstorden og tekstkonstituerende prinsipper, teksters globale og lokale konneksjonsprinsipper.

Pensumomfang: 600-700 sider. Pensum finnes på emnesiden for hvert semester.

Hva lærer du?

Emner gir en utdypet innsikt i visse former for kommunikasjons- og tekstteori/tekstanalyse, ofte vist til med begreper som diskursanalyse, diskursstudier, tekstlingvistikk, tekstvitenskap, tekstologi o.l. Det legges vekt på en sosiokulturelt orientert tilnærming til kommunikasjons- og tekstteori/-analyse.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Ingen obligatoriske forkunnskaper utover generell studiekompetanse.

Undervisning

Seminarundervisning med 2 timer i uka i 15 uker, inkludert leseuker. Minst en mindre kvalifiseringsoppgave, skriftlig eller muntlig, skal være godkjent av faglærer før studenten kan gå opp til eksamen.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamen er en muntlig prøve i slutten av semesteret som vurderes med gradert karakterskala av oppnevnt sensor.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Erstattes f.o.m. V07 av RETKOM2103

Eksamen

Siste gang V06

Undervisningsspråk

Skandinavisk (norsk, svensk og/eller dansk)