Dette emnet er nedlagt

Pensum/læringskrav

Felles (tekst- og kommunikasjonsteori, 174 s.):

(Tekster merket med * vil bli delt ut underveis i kurset)

Michail Bakhtin : Spørsmålet om talegenrane. 1998. Ariadne. 44 sider.

Kjell Lars Berge: «Communication». I: Concise Encyclopedia of Philospohy of Language. Pergamon Press: London. 95-102. *

Kjell Lars Berge & Per Ledin: «Perspektiv på genre». I: Rhetorica Scandinavica. 18. 2001. 4-16 *

Kjell Lars Berge: «Det vitenskapelige studiet av sakprosa»: I: Kjell Lars Berge m.fl.: Fire blikk på sakprosaen. Teori og praktisk analyse. Norsk sakprosa, INL, UiO 2001:9-74.På nettet: http://www.hf.uio.no/inl/sakprosa/Skriftserie/BergeDetvitenskapeligestudietav_sakprosa.doc.pdf.(60 s.

Også i kompendiet Sakprosa Del 1.

Kjell Lars Berge: "Å skape mening med tekst - et etterord om sakprosa og tekstvitenskap" I: Johan L. Tønnesson (red.): Den Flerstemmige sakprosaen: nye tekstanalyser, 2002. Fagbokforlaget, Bergen. (10 s.) I kompendiet Sakprosa Del 1.

Ledin, Per: Genrebegreppet. Svensk sakprosa, nr 2, Studentlitteratur, Lund. På nett: www2.studentlitteratur.se/svensksakprosa/Ledinrapp02.pdf. (37 s.)Tønnesson, Johan L. Kap. 1: «Alt anna enn dikting» I: Johan L. Tønnesson (red.): Den flerstemmige sakprosaen. Nye tekstanalyser. LNU/Fagbokforlaget 2002, s. 9-28 (21 s.) I kompendiet Sakprosa Del 1._

Tønnesson, Johan L. Kap. 1: «Alt anna enn dikting» I: Johan L. Tønnesson (red.): Den flerstemmige sakprosaen. Nye tekstanalyser. LNU/Fagbokforlaget 2002, s. 9-28 (21 s.) I kompendiet Sakprosa Del 1.

Tønnesson, Johan L. Kap. 3: "Viktig melding: Lytt på radio! En analyse av ungdomsradio anno 2000". I: Johan L. Tønnesson (red.): Den flerstemmige sakprosaen. Nye tekstanalyser. LNU/Fagbokforlaget 2002. (22 s.) I kompendiet Sakprosa Del 3.

Felles (sakprosamediet lærebok, 70 s.:)

Berg, Tove: «Framstillingsformen i lærebøker – fagorientert eller elevorientert?» I: Egil Børre Johnsen m.fl.: Lærebokkunnskap. Innføring i sjanger og bruk. Tano Aschehoug, Oslo 1999, s. 97-106 (9 s.)

Johnsen, Egil Børre: Kap. 3 «Lærebokteksten». I: Egil Børre Johnsen m.fl.: Lærebokkunnskap. Innføring i sjanger og bruk. Tano Aschehoug, Oslo 1999, s. 19-41. (22 s.)

Brudal, Lisbeth F.: «Melding B. Innlevelse i andre=Empati» og kap. 2 «Empati». I: Lisbeth F. Brudal: Kunsten å være foreldre. Fagbokforlaget, Bergen 2003, s. 14-15 og s. 67-86. (21 s.)

Olstad, Finn: (Utdrag fra) Veier til vår tid. Norgeshistorie etter 1850. Aschehoug 2000. (s. 165-183) (18 s.)

Felles (en retorisk analyse, 19 s.:)

Andersen, Per Thomas «Om å være i sannhet og i språket samtidig. Bjørnstjerne Bjørnsons sakprosa». I: Egil Børre Johnsen (red.): Virkelighetens forvaltere. Norsk sakprosa. Første bok, Universitetsforlaget, Oslo 1995, s. 151-172. (Den analyserte teksten, Bjørnsons tale «Om at være i Sandhed» fra 1877, er vedlagt Andersens artikkel.) (19 s.)

Felles (valgfrie analyser/artikler, 50 s.:)

Alternativ A (teksteoretisk fordypning, 139 s.):

Alessandro Duranti & Charles Goodwin : «Rethinking context: an introduction». I: Duranti & Goodwin 1992 Rethinking context. Language as an interactive phenomenon. Cambridge UP: Cambridge 1-42. *

George Lakoff and Mark Johnson: Kap. 1-8 I Metaphors We Live By, Chicago and London 1980. s 3-40.

V. N. Volosjinov: Utdrag fra Toward a Marxist Philosophy of Language. (1929/1973.) s. 45-106. *

Alternativ B (sakprosateoretisk fordypning, 145 s.): 

Grepstad, Ottar: Det litterære skattkammer: sakprosaens teori og retorikk, 1997. Oslo, Det Norske Samlaget. Kap. 2: "Perspektiva", kap. 3: "Forfattarane", kap. 4: "Tekstane", kap. 5: "Sjangrane" og kap. 13: "Ein retorisk teori om sakprosa" (145 s.)

Til sammen: Ca 450 sider.

Publisert 7. mars 2005 20:24