Dette emnet er nedlagt

Pensum/læringskrav

Felles (tekst- og kommunikasjonsteori, 174 s.):

(Bortsett fra Den flerstemmige sakprosaen vil alle tekstene bli delt ut på kurset.)

Michail Bakhtin : Spørsmålet om talegenrane. 1998. Ariadne. 44 sider.

Kjell Lars Berge: «Communication». I: Concise Encyclopedia of Philospohy of Language. Pergamon Press: London. 95-102.

Kjell Lars Berge & Per Ledin: «Perspektiv på genre». I: Rhetorica Scandinavica. 18. 2001. 4-16

Fairclough, Norman 1995: Critical Discourse Analysis. The critical study of language, London and New York. (utdrag).

Alessandro Duranti & Charles Goodwin : «Rethinking context: an introduction». I: Duranti & Goodwin 1992 Rethinking context. Language as an interactive phenomenon. Cambridge UP: Cambridge 1-42.

Hangaard Rasmussen, Torben: «Talen, tanken og tiden». I: Kroppens filosof. Maurice Merleau-Ponty, Brøndby, 1996 (5 s.)

Labov, William & Waletsky, Joshua: «Narrative analysis: oral versions of personal experience. » I: Helm (red) Essays on verbal and visual arts. 12-44 (32 s.)

Kelly Oliver: Kristevas revolusjoner. Agora 1/2003 (20 s.)

Johan L. Tønnesson (red.): Valgfritt utdrag (kap. 1 og etterordet må være med) av Den flerstemmige sakprosaen. Fagbokforlaget. Bergen. (150 s.) (Dette utdraget kan byttes ut med annen litteratur av studenter som har tatt NOR1131 med denne boka på pensum.)

John Searle: «A taxonomy of illocutionary acts». I: Expression and meaning, Cambridge 1979: 1-29. (28 s.)

Ludwig Wittgenstein: Filosofiske undersøkelser. §23, og §60-78. Pax 1997 (8 s.)

+ utvalgte deler av Norskrifts nummer om Sakprosa, tekst og kommunikasjon (2005). (ca 30 s.)

+ 30 sider selvvalgt stoff til fordyping (avtales med faglærer).

Forslag:

Glomnes, Eli 2005: Alt jeg kan si. Språk, virkelighet og subjektets stemme, Cappelen/LNU (2. utgave): kap. 5-7.

Swebs, Ture og Hildegunn Otnes 2001: Tekst.no. Strukturer og sjangrer i digitale medier, Cappelen/LNU, Oslo: del 2. (til sammen ca 460 s.)

Ev. endringer i pensum avtales med faglærer

Tekster til analyse kommer i tillegg til sidetallet ovenfor.

Forslag:

Johansen, Anders 1999: Særoppgave, livssyn. Spartacus, Oslo. (Utdrag for tekstanalyse, blir delt ut av faglærer) Aaslestad, Petter 1997: Pasienten som tekst. Fortellerrollen i psykiatriske journaler : Gaustad 1890-1990. Tano Aschehoug, Oslo. (Utdrag for tekstanalyse, blir delt ut av faglærer)

Publisert 25. okt. 2005 01:41 - Sist endret 13. jan. 2006 13:44