Dette emnet er nedlagt

Semesterside for NOR4000 - Høst 2005

INNLEVERING AV OPPGAVER

Oppgaven leveres på ekspedisjonskontoret, rom 203 HW. Kontoret er åpent kl. 9 -15 innleveringsdagen. Oppgaven skal leveres i tre eksemplarer. (NB! Ikke i plastmapper – bare stiftet.)

Oppgaveframside:

  • Oppgavetittel
  • Emnekode og tittel, semester og år
  • Faglærer
  • Kandidatnummer i øverste høyre hjørne

Kandidatnummeret skrives også øverst i høyre hjørne på hvert ark av semesteroppgaven. Kandidatnummeret ditt finner du i StudentWeb. Egenerklæring i ett eksemplar på eget ark skal leveres sammen medoppgaven."Obligatorisk erklæring vedr. fusk": http://www.hf.uio.no/kvalitetsreform/obligerklaering

14. nov. 2005 16:03

Undervisningsplan

Dei ti fyrste vekene blir den allmenne delen av pensum gjennomgådd etter planen nedanfor. Her vil også problemstillingar frå spesialpensumet bli dregne inn i den monn det er naturleg.

11. til 13. veke er undervisningsfri periode, da studentane skal lesa spesialpensum og arbeida med emneoppgåva, som skal skrivast innanfor spesialpensumet med bakgrunn i det allmenne teoripensumet.

Dei to siste vekene blir brukte til å ta opp utvalde emne frå spesialpensumet etter ønske frå studentane.

Den korte øvingsoppgåva skal vera ein munnleg presentasjon i ei av dei fyrste ti undevisningsvekene. Emnet skal vera anten teoretisk med utgangspunkt i det allmenne pensumet, eller det kan vera ei drøfting av eit spesifikt empirisk problem innanfor historisk syntaks.

Vekeplan: [Merk datoane 09.09. og 14.10]

25.08. Bakgrunn og perspektiv Faarlund: Revolusjon i lingvistikken, kap. 2 Lightfoot: The Developme...

20. juni 2005 17:17