Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet tek føre seg endringar i strukturen i dei nordiske språka frå urnordisk til i dag, med utgangspunkt i allmenne prinsipp og teoriar for språkendring. Både syntaks, semantikk morfologi og fonologi er med.

Pensumomfang: 700-800 sider. Pensum finst på emnesida for kvart semester.

Kva lærer du?

Etter fullført emne skal studentane kunne:

  • gjere greie for noko generell teori om språkendring og kjenne den sentrale terminologien
  • gjere greie for nokre sentrale endringar i norsk og nordisk språkhistorie og vurdere ulike analysar
  • sjå nokre delar av norsk og nordisk språkhistorie frå mellomalderen av i eit teoretisk perspektiv
  • bruke kunnskapane i ei semesteroppgåve

Endeleg karakter viser i kva grad studenten har oppnådd læringsutbyttet for emnet.

Opptak og tilgangsavgrensing

Studentar med studierett på program må kvart semester søkje og få plass på undervisinga og melda seg til eksamen i Studentweb.

Studentar tatt opp til andre masterprogram, kan etter søknad få adgang til emnet dersom dette er klarert med eiga program.

Dersom du ikkje allereie har studieplass ved UiO, kan du søkje om opptak til våre studieprogram.

Overlappande emne

10 studiepoeng overlapp mot include:ref: null

Undervisning

28 timar undervisning. Ei munnleg kvalifiseringsoppgåve skal vere godkjend av faglærar før eksamen.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikkje krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikkje har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamen er ei semesteroppgåve på ca. 23.000 teikn utan mellomrom (10 sider) som skal leverast til fastsett dato i slutten av semesteret.

Kjeldebruk og referansar

Ved oppgåveskriving pliktar du å gjere deg kjend med reglane for kjeldebruk og referansar. Ved brot på reglane kan du bli mistenkt for fusk/forsøk på fusk. Sjå eksempel på korleis du refererer riktig.

Eksamensspråk

Eksamensoppgåva skal skrivast på norsk (nynorsk eller bokmål) eller eit anna skandinavisk språk.

Karakterskala

Emnet nyttar karakterskala frå A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les meir om karakterskalaen.

Grunngjeving og klage

Tilgang til ny eller utsett eksamen

Trekk frå eksamen

Ei semesteroppgåve eller tilsvarande som er bestått, kan ikkje leverast på nytt i omarbeidd form.

Dersom du trekkjer deg frå eksamen etter fristen bruker du eit eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadsskjema, krav og frist for tilrettelagd eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpande evaluering av emnet, og med jamne mellomrom ber vi studentane delta i ei meir omfattande evaluering.

Periodisk evaluering av emner ved ILN

Periodisk emnerapport vår 2011

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Master

Undervisning

Haust 2018

Eksamen

Haust 2018

Undervisningsspråk

Norsk

Skandinavisk (norsk, svensk og/eller dansk)