Dette emnet er nedlagt

NOR4111 – Språknormering og språkplanlegging i Norden 3

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Et studium av det nordiske språkfellesskapet i et internasjonalt perspektiv. Det legges vekt både på faktorer som forener de nordiske landa, og på faktorer som skiller dem fra hverandre. Sentralt står studiet av det lingvistiske "klimaet" i de forskjellige landa, hvordan de nordiske språka i dag påvirkes - først og fremst av engelsk, men også av en rekke innvandrerspråk - og dessuten hvordan en gjennom språkpolitiske organer og på andre måter arbeider for å styrke de nordiske nasjonalspråka. Innenfor emnet skal hver student velge et spesialområde til fordyping. Emnet finnes også i en 10-poengsversjon med kode NOR4110 – Språknormering og språkplanlegging i Norden 2 (nedlagt), med mindre pensum.

Pensumomfang: 1200-1400 sider. Pensum finnes på emnesiden for hvert semester.

Hva lærer du?

Studentene får kunnskap om de nordiske språkas situasjon i dag, innsikt i politiske, økonomiske og historiske faktorer som påvirker utviklinga av de nordiske språka og økt forståelse av det nordiske språkfellesskapet. Innenfor det valgte spesialområdet skal studentene ha særlig grundige kunnskaper.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Opptak til MA-graden i Språkprogrammet, studieretning for nordisk, særlig norsk, språk, eventuelt andre studieretninger. Emnet bygger på NOR1102 – Nyere språk- og normeringshistorie (nedlagt) eller tilsvarende kunnskaper.

Undervisning

Seminarundervisning med 2 timer i uka i 15 uker, inkludert leseuker. Minst en mindre kvalifiseringsoppgave, skriftlig eller muntlig, skal være godkjent av faglærer før studenten kan gå opp til eksamen.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamen er en 30 minutters prøveforelesning over emne som gis 5 virkedager før den skal holdes.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

20

Undervisning

Annenhver høst.

Eksamen

Annenhver høst.

Undervisningsspråk

Skandinavisk (norsk, svensk og/eller dansk)