Dette emnet er nedlagt

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Skriveferdighet, kvalitet i elevtekster, skriveopplæringsmodeller, skriveferdighet og sosiokulturell bakgrunn, genrer i skriveopplæringen og skriving på tvers av fag. Karakteristiske trekk ved elevers skriving: språklig, tekstlig og genremessig. Det institusjonelle apparatet rundt elevtekster (fag, opplæring, vurdering og vurderingsformer). Innenfor emnet skal hver student velge et spesialområde til fordyping.
Pensumomfang: 700-800 sider. Pensum finnes på emnesiden for hvert semester.

Hva lærer du?

Studentene får innsikt i forskningsfeltet elevskriving, og de får redskaper for analyse, vurdering og diagnostisering av elevtekster på ulike skoletrinn og i ulike skoleslag. Innenfor det valgte spesialområdet skal studentene ha særlig grundige kunnskaper.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

Emnet NOR1131 – Tekst og diskursanalyse (nedlagt) eller tilsvarende kunnskaper.

Anbefalte forkunnskaper

Det er en fordel å ha tatt lingvistikkvarianten av examen facultatum.

Undervisning

Seminarundervisning med 2 timer i uka i 15 uker, inkludert leseuker. Minst en mindre kvalifiseringsoppgave, skriftlig eller muntlig, skal være godkjent av faglærer før studenten kan gå opp til eksamen.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Eksamen er en semesteroppgave på ca. 23.000 tegn uten mellomrom (10 sider) som skal leveres til fastsatt tid i slutten av semesteret. Oppgaven skrives på norsk (nynorsk eller bokmål) eller et annet skandinavisk språk. Den vurderes med gradert karakterskala av oppnevnt sensor.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Hver høst

Eksamen

Hver høst

Undervisningsspråk

Skandinavisk (norsk, svensk og/eller dansk)