Dette emnet er nedlagt

Pensum/læringskrav

I kompendium:

Berge, Kjell Lars: “Skriving som grunnleggende ferdighet og som nasjonal prøve – ideologi og strategier.” I: Arne Johannes Aasen og Sture Nome (red.): Det nye norskfaget. Fagbokforlaget/LNU, 2005 (30 s.)

Evensen, Lars Sigfred: ”Å skrive seg stor.” I: Skriveteorier og skolepraksis, LNU/Cappelen, 1997 (24 s.)

Flower, Linda og John Hayes: ”En teori om skriving som kognitiv prosess.” I: Bjørkvold/Penne (red.): Skriveteori, LNU/Cappelen 1991 (28 s.)

Hertzberg, Frøydis: "Tusenbenets vakre dans. Forholdet mellom formkunnskap og sjangerbeherskelse." I: Rhetorica Scandinavica 18/2001 (14 s.)

Hertzberg, Frøydis: ”Genreskrivning under senare skolår: att berätta räcker inte.” I: Det hänger på språket! Lärande och utveckling i grundskolan. Lund: Studentlitteratur, 2006 (22 s.)

Igland, Mari-Ann: "Skriving i sosiokulturelt perspektiv." I: Ingolv Austad (red.): Mening i tekst, Cappelen akademisk forlag, 2003 (siste utgave) (30 s.)

Knain, Erik: "Skriving i naturfag: mellom tekst og kultur" I NorDiNa , s.73-84 (12 s.)

Kulbrandstad, Lise Iversen: "Lese- og skrivepraksiser foran dataskjermen". I Bjar, Louise (red.): Det er språket som bestemmer. Læring og språkutvikling i grunnskolen. Fagbokforlaget/LNU (2008) s. 202-222 (20 s.)

Nergård, Mette og Ingebjørg Tonne: ”Elevteksten – et grammatisk utstillingsvindu”. I: Mette Nergård og Ingebjørg Tonne (red.): Språkdidaktikk (foreløpig tittel). Universitetsforlaget 2008 (15 s.)

Ongstad, Sigmund. ”Forestillingen om ’skriveutvikling’. Glemte kritiske merknader. I: Synnøve Matre og Torlaug Løkensgard Hoel (red.) Skrive for nåtid og framtid. Skriving i arbeidsliv og skole. Tapir Akademisk Forlag, 2007 (12 s)

Sandvik, Margareth. 2000. Den argumenterende elevteksten. Norsklæreren nr. 2, 2000 (10 s.)

Selj, Elisabeth 2008: Skriving når norsk er andrespråk. I Selj, Elisabeth og Else Ryen (red.): Med språklige minoriteter i klassen. Språklige og faglige utfordringer. Oslo: Cappelen Akademisk Forlag. (Ca 27 s.)

Tveit, Sverre. 2007. Mot en mer pålitelig og relevant vurdering av elevenes skrivekompetanse. Norsklæreren nr. 2, 2007 (6 s)

Bokutdrag

Berge, Kjell Lars 2005: "Tekstkulturer og tekstkvaliteter". I: Kjell Lars Berge, Lars Sigfred Evensen, Frøydis Hertzberg og Wenche Vagle (red.) Ungdommers skrivekompetanse. Bind II: Norskeksamen som tekst. Oslo: Universitetsforlaget 2005 (176 s.)

Eritsland, Alf Gunnar 2008: Samskriving. Ny veg i skriveopplæringa. Kap. 1 Samtale og tekstskaping, Kap. 2 Skriving som sosialt samspel og Kap. 7 Samskriving i digitale læringsmiljø (til sammen 40 s.)

Maagerø, Eva: Språketg som mening. Innføring i funksjonell lingvistikk for studenter og lærere. Universitetsforlaget, 2005. Følgende utdrag: s. 215-243. (29 s.)

Palmér, Anne og Eva Östlund-Stjärngårdh 2005: Bedömning av elevtext. En modell för analys. Bokförlaget Natur och Kultur. Følgende utdrag: s. 38-102

Senje, Tone og Synnøve Skjong 2005: Elevfortellinger. Analyse og vurdering. Cappelen Akademisk Forlag. Følgende utdrag: s. 38-102 (ca. 60 s.)

Vagle, Wenche: Jentene mot røkla. Sammenhengen mellom sensuren i norsk skriftlig og utvalgte bakgrunnsfaktorer, særlig kjønn. I Kjell Lars Berge, Lars Sigfred Evensen, Frøydis Hertzberg og Wenche Vagle (red.) Ungdommers skrivekompetanse. Bind II: Norskeksamen som tekst. Oslo: Universitetsforlaget 2005, s. 237-274.

-----------------

I tillegg kommer ca. 30 sider elevtekster.

Studenter som tar dette som en del av mastergraden, legger opp 100 sider selvvalgt pensum i tillegg til dette. Pensumlista skal godkjennes av faglærer.

Publisert 28. mai 2009 13:21 - Sist endret 28. mai 2009 13:22