Dette emnet er nedlagt

Pensum/læringskrav

NB! Hele pensum finnes i to kompendier i kopiutsalget i Akademika.

1. Norrønforskningen

Jørgensen, Jon Gunnar: ”Sagalitteratur som forskningsmateriale”, Maal og Minne, Hefte 1 2002, s. 1-13

Mundal, Else: ”Vurderinga av norrøn litteratur gjennom tidene”. I Alfhild Dvergsdal (red.): Nye tilbakeblikk 1998, s. 21-41

Mundal, Else: ”Norrøn filologi innanfor norskfaget”, Liv Bliksrud og Vigdis Ystad (red.): Norskfaget fra førskole til forskning. Elleve konferanseforedrag 1995, Aschehoug 1996, s. 47-53

2. Historisk-biografisk litteraturforskning

Beyer Edvard: ”Norsk litteraturhistorieskrivning fra 1860- til 1970-årene”, Forskning og formidling, 1990, s. 244-258

Imerslund, Knut: ”Litt om historismen i norsk litteraturgranskning”, Norsk Litterær Årbok, 1975, s. 179-197

Sejersted, Jørgen: ”Francis Bull – mellom empiri og retorikk”, Per Dahl og Torill Steinfeld (red.): Videnskab og national opdragelse. Studier i national litteraturhistorieskrivning, 2001, s. 361-402

3. Estetisk-filosofisk litteraturforskning

Bull, Francis: ”Litteraturforsknings-prinsipper”, Edda, 1929, også i Sigmund Hoftun og Rolf Tobiassen: Mål og metoder i litteraturforskningen, 1969, s. 38-50, tekstnr. 3973

Heggelund Kjell og Rønning, Helge: ”Norsk litteraturforskning. En kort oversikt over metodedebatten”, i M. Maren-Grisebach: Litteraturvitenskapens metoder, Gyldendal 1974, s. 115-126

Rokseth, Peter: ”Litteraturhistorisk og estetisk betraktningsmåte”, i (Red.) Hoftun S. & Tobiassen: Mål og metoder i litteraturforskningen, 1969, s. 9-26

4. Tolkningsstrategier

Kittang, Atle: ”Tre forståingsformer i litteraturforskinga”, Litteraturkritiske problem, 1975, s. 17-56

Hannevik, Arne: ”Obstfelders ’Jeg ser’ analysert à la Cleanth Brooks”, Samlaren, Årgång 33, 1952, Uppsala 1953, s. 36-43

Eggen, Einar: ”Om metafor og metonymi”, Agora 1-2, 1996, s.361-382

Pil Dahlerup: Dekonstruktion. 90’ernes litteraturteori, 1991, s. 48-70

Kittang, Atle: ”Dekonstruksjon og lyrikkinterpreatsjon. Eksempel: Henrik Wergelands dødsleie-dikt”, Ole Karlsen (red): Lyrikk og lyrikklesning. Rapporter. LNU og Cappelen. Oslo 1998, s 81-97

5. Sosiologisk og psykoanalytisk litteraturforskning, målreisinga i litteraturen, studiet av sakprosa

Svedjedal, Johan: ”Det litteratursociologiska perspektivet. Om en forskningstradition och dess grundantaganden”, i (Red.) Furuland, L. & Svedjedal, J.: Litteratursociologi. Texter och samhälle. Studentlitteratur 1997 s. 68-88.

Engelstad, Irene: ”Innledning: Psykoanalytisk litteraturkritikk i Norge”, Irene Engelstad (red.): Skriften mellom linjene, Oslo, Pax Forlag, 1985, s.9-27

Hareide, Jorunn: ”Psykoanalyse og litteratur”, Norsk Litterær Årbok 1988, s. 147-165

Hageberg, Otto: ”Ivar Aasen i norsk litteratur”, John Ole Askedal og Ann-Berit Breder (red.): Ivar Aasen – vandreren og veiviseren, Emilia forlag 2002, s. 139-155

Stegane, Idar: ”Eit nytt skriftliv får rom”, Tore Rem (red.): Bokhistorie, 2002, s. 165-179

Eriksen, Trond Berg og Johnsen, Egil Børre: ”Innledning til verket”, Norsk litteraturhistorie. Sakprosa fra 1750- 1995, Bind I, Universitetsforlaget 1998, s. 23-29

6. Feministiske studier

Lervik, Åse Hiorth: ”Portrett av en forgjenger: Mathilde Schjøtt (1844-1926)”, Kvinner og bøker. Festskrift til Ellisiv Steen, Gyldendal 1978, s. 43-67

Engelstad, Irene og Irene Iversen: ”Glemte heltinner, gale kvinner eller bare mange forfatterinner? Om å skrive kvinnelitteraturhistorie”, Norsk Litterær Årbok 1985, s. 143-155

Langås, Unni: ”Kjønnetes dilemma. Feminisme og litteraturforskning”, Edda, 1/01, s. 95-106

Witt-Brattström, Ebba: ”Livets egen runsten – kvinnokroppen som skrift”, Åsa Arping och Anna Nordenstam: Feministiska litteraturanalyser 1972-2002, Studentlitteratur, Lund, 2005, s. 355 – 373

Institusjonshistorie

Hauge, Ingard: ”Filologi, historie og litteratur”, Liv Bliksrud og Vigdis Ystad (red.): Norskfaget fra førskole til forskning. Elleve konferanseforedrag 1995, Aschehoug 1996, s. 29-36

Haarberg, Jon: ”Da den allmenne litteraturvitenskapen kom til Norge og fant seg en plass mellom historien og teorien”, Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift 2/2001, s. 110-120

Publisert 24. apr. 2006 21:55 - Sist endret 14. aug. 2006 19:58