Dette emnet er nedlagt

NOR4302 – Nordisk litteraturhistorie - forskning og formidling

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Norsk litteraturhistorie studeres i et formidlingsperspektiv. I tillegg til problemstillinger knyttet til selve sjangeren (som stoffseleksjon, tekstoppfatning, forklaringsmodeller, narrative mønstre, forestillinger om det nasjonale) legges det vekt på litteraturhistoriens didaktiske formål og bruk, i og utenfor utdanningsinstitusjonene. Emnet omfatter både eldre og nyere litteraturhistorieskriving. Pensum finnes på emnesiden for hvert semester.

Hva lærer du?

Studentene får kunnskap om norsk litteraturhistorisk tradisjon og lærer å analysere og vurdere litteraturhistoriske framstillinger på grunnlag av nyere litteraturhistoriografisk forskning og debatt. Dessuten får de kjennskap til litteraturhistoriens plass i skolens fagplaner og i noen grad i lærebøker og undervisningspraksis.

Opptak og adgangsregulering

Studenter må hvert semester søke og få plass på undervisningen og melde seg til eksamen i Studentweb.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke opptak til våre studieprogrammer, eller søke om å bli enkeltemnestudent.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Opptak til MA-studier i lektor- og adjunktutdanning, studieretning i nordiskdidaktikk eller nordisk, særlig norsk, språk og litteratur. MA-program ved HF-fakultetet, spesielt Litteraturprogrammet, studieretning for nordisk, særlig norsk, litteraturvitenskap.

Undervisning

Seminar med 2 undervisningstimer per uke og innlagte leseuker, i alt 15 uker. Studentene legger fram minst én kortere øvingsoppgave (ca 5 sider - 12 000 tegn), skriftlig eller muntlig, underveis i seminaret. Oppgaven(e) må være godkjent av faglæreren før studenten kan gå opp til eksamen.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Undervisningen er lukket og forbeholdt studneter med opptak på emnet.

Eksamen

4-timers skriftlig eksamen på grunnlag av temahefte.

Hjelpemidler

Ingen hjelpemidler er tillatt.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Undervisning

Annenhvert semester

Eksamen

Semestre med undervisning i emnet

Undervisningsspråk

Skandinavisk (norsk, svensk og/eller dansk)