Pensum/læringskrav

Pensum vil bli supplert og justert i samråd med studentene.

Pensum skal være på ca 1000 sider, avhengig av vanskegrad. Primærtekster (fra lærebøker) kan komme i tillegg.

Bøker og større arbeider

Torell, Örjan, red: Hur gör man en litteraturläsare, Om skolans litteraturläsning i Sverige, Ryssland och Finland, Härnosand: Institutionen för humaniora vid Mitthögskolan. Rapport från projektet "Literary Competences as a product of school Culture".

Penne, Sylvi: Noen lesere på mellomtrinnet akkurat nå. En undersøkelse av 10–13 åringers lesing av skjønnlitteratur, 1993. Høgskolen i Oslo. Kjøpes fra HiOs "nettbokhandel":http://www.hio.no/aktuelt/hio_nettbokhandel .

Aamotsbakken, Bente: Skolens kanon vår viktigste lesedannelse? En studie omkring kanonisering i norskfaglige antologier for videregående skole, allmennfaglig studieretning, Rapport 9/2003, 2003. Høgskolen i Vestfold . Elektronisk utgave tilgjengelig fra Høgskolens "bibliotek":http://www-bib.hive.no/tekster/hveskrift/rapport/2003-09/omtale.html . Elektronisk utgave tilgjengelig fra Høgskolens "bibliotek.

Artikler i kompendium

Brink, Lars: "Konsensus om kanon? Kanonbild och ämnesuppfatning hos 75 litteraturlärare" i Brink, Lars och Nilsson, Roy (red): Kanon och tradition. Ämnesdidaktiskestudier om fysik-, historie- och litteraturundervisning. Lärarutbildningens skriftserie nr. 2, Högskolan i Gävle 2006, s. 149–180

Dahl, Per: “Kanon, klassikere og kritiske udgaver”, i Burman, Lars og Barbro Ståhle Sjönell (red): Text och tradition. Om textedering och kanonbildning. Svenska Vitterhetssamfundet, Stockholm 2002, s. 77–101

Guillory, John: ”Canon”, i Lentricchia, Frank & Mc Laughlin, Thomas: Critical Terms for Literary Study. The University of Chicago Press 1990, s. 233–249

Hettmar, Vibeke: Kap. 11: ”Faglighedens mange ansigter”, i Litteraturpædagogik og elevfaglighed. Danmarks lærerhøyskole, 1996, s. 343–352

Hvistendahl, Rita: ”Unge lesere fra språklige minoriteter. I Bråten, Ivar (red.): Leseforståelse. Lesing i kunnskapssamfunnet – teori og praksis. Oslo 2008, s. 147–168

Iser, Wolfgang: ”Tekstens appellstruktur”, i Olsen, Michel & Kelstrup, Gunver: Værk og læser. En antologi om receptionsforskning. Kbh.: Borgen 1981, s. 102–133

Geir Knudsen: ”Litteraturforståelse i rundskrivs form”, i Norsklæreren 2, 1990, s. 5–12

Longum, Leif: ”Eksamensoppgaver som styringsmiddel. En liten historikk omkring omleggingen av de litterære artiumsstilene etter 1963, 1998. I På fallrepet, s. 270–277

Malmgren, Lars-Göran, "4. Teorier om litteraturreception - läsarens och textens reportoar", "6.2 Läsutviklingens perioder", Åtta läsare på mellanstadiet. Litteraturläsning i ett utvecklingsperspektiv. Lund 1997, s. 74–83. 106–119

Mortensen, Klaus P.: ”Dannelse på dansk. Litteraturhistorieundervisning og (selv)refleksivitet”, i Dahlsgaard, Inge et al (red.): Midt i ræset. Kbh.: Dansklærerforeningen, 1998, s. 37–71

Roe, Astrid. “Who killed the young man? 15-year-olds' responses to a fable.” I K. Nauclér (ed.): Papers from the Third Conference on Reading and Writing [= Working Papers 50. Lund University, Dept. of Linguistics and Phonetics 2002, s. 33–45

Schou, Søren: ”Litteraturhistorie og narration”, i Bredsdorff, Thomas & Finn Hauberg Mortensen, red.): Hindgavl Rapport: Litteraturteori i praksis. Odense Universitetsforlag 1995, s. 15–25

Steffensen, Bo: ”Kap. 6. Empiriske læserundersøgelser”, i Når børn læser fiction. Grundlaget for en ny litteraturpædagogikk. Kbh. Akademisk forlag 1995 s. 120–142

Steinfeld, Torill: ”På hjemlig grunn. Norske skolelitteraturhistorier ca. 1900–1940”, i Dahl, Per & Torill Steinfeld (red.). Videnskab og national opdragelse, del 2, s. 449–487. Nordisk Ministerråd, NORD 2001:30

Thavenius, Jan: "Det kanoniska tänkandet", Jan Thavenius, Den motsägelsfulla bildningen. Stockholm/Stehag: Brutus Östlings förlag Symposion 1995, s. 123–138

Ullström, Sten-Olof: "Röster ovh stereotypier i litterära studentuppsatser - om litteraturundervisningens villkor förr och nu", i Moira Linnarud, red., Perspectives on Language and Learning. Karlstad: Karlstad University Press 2004, s. 43–56

Wallgren, Thomas: ”Från teksttolkning och resepsjonsestetik till en teori om estetisk verkan”, i Elise Seip Tønnessen og Eva Maagerø (red.): Tekstblikk. Kbh. 1999, s. 62–73

Aarnes, Sigurd Aa.: ”Wergelandskultusen som nasjonsbyggende faktor”, i Å dikte en nasjon. Artikler om norsk litteratur. Universitetet i Bergen 1997, s. 163-176

Fagplaner o.a. artikler å laste ned fra nettet

Kapitlet om "Lesing" i Tid for tunge løft. Norske elevers kompetanse i naturfag, lesning og matematikk i PISA 2006. 128-156 Last ned kapitlet fra PISAS nettsted. S 128-156.

Oppgaver i lesing, i Godt rustet for framtida? (PISA 2001), 12 s.

Roe, Astrid og Karin Taube: "Reading Achievement and Gender Differences i _Northern Lights on PISA_, 2000, 21-38

Dias, "Literary Reading and Classroom Constraints: Aligning Practice with Theory, Judith Langer, ed., Literature instruction. A focus on student response, Urbana 1992. s. 131-162.

Langer, Judith A, "Rethinking Literature Instruction" i Judith A Langer, ed., Literature instruction. A focus on student response, Urbana 1992. s. 35-53.

Penne, Sylvi. 2009. 'Hvis du redder et menneske, så har du reddet hele verden'. Den gode moralen og den dialogiske samtalen i et norsk klasserom. Acta Didactica Norge, Vol. 3. nr. 1, art. 1. 17 sider.

Probst, Robert E., "Five Kinds of Literary knowing, i Judith A Langer, ed., Literature instruction. A focus on student response, Urbana 1992. s. 54-77.

Utdrag fra Framtidas norskfag (2006). "Norskfagets rolle i eit fleirkulturelt samfunn". ”Litterær kanon i norsk?" s. 15–33 og s. 39–42. Framtidas norskfag

Ullström, Sten Olof, "Strindbergsbildens förvandlingar i gymnasiet", Tidskrift för lärarutbildning och forskning, Tema litteraturdidaktikk, nr 4 2002/nr 1 2003, s. 75-88. Kommentar: Man må laste ned nummer 4.

Kulturkanon: "Litteratur", 2006. Politikens forlag. Omtalen av litteratur, s. 132-164. Kulturkanon.

Skaftun, Atle et al.: Tilnærminger til et teoretisk rammeverk for de nasjonale prøvene i lesing, Norsk Pedagogisk Tidsskrift årg. 90, s. 360-371. "Tilnærminger til et teoretisk rammeverk for de nasjonale prøvene i lesing":.

Steinfeld, Torill : 2009 . TijdSchrift voor Skandinavistiek, s. 167-191.. "Norsk kanon og kanondannelse historiske linjer, aktuelle konflikter og utfordringer":.

Artikler i mappe på Fronter-siden for emnet

Eide, Ove: : Frå kanon til literacy. Det nye norskfaget i nærlyd og perspektiv, 2006, s.6-13. LNU.

Alloway, Nola & Gilbert, Pam: “Boys and Literacy. Lessons from Australia", i Gender and Education 1/1997,s. 49–59. Elektronisk versjon tilgjengelig via UB.

Millard, Elaine: “Differently Literate. “Gender Identity and the Construction of the Developing Reader”, , i Gender and Education 1/1997, s. 31–48. Elektronisk versjon tilgjengelig via UB..

Østenstad, Inger: Kanskje gir ingen kanon. Om årets litterære kanoner og kanoniserere, 2007. Ca 8 sider. Prosa:.

Studentene skal gjøre seg kjent med fagplaner for norskfaget (ungdomstrinnet i grunnskolen og videregående skole).

Steinfeld, Torill: Danmarks kulturkanon, verk, debatt, kriterier, i Norsklæreren, 4/2006, s. 60-66. Manus i mappe på Frontersiden. .

Publisert 13. okt. 2009 15:32 - Sist endret 20. apr. 2010 14:29