Pensum/læringskrav

Penne, Sylvi: Litteratur og film i klasserommet. Didaktikk for ungdomstrinnet og videregående skole. , Oslo 2010. Del 1, s. 16-159 (143 s.).

Bøker og større arbeider

Artikler i kompendium

Brink, Lars: "Konsensus om kanon? Kanonbild och ämnesuppfatning hos 75 litteraturlärare" i Brink, Lars och Nilsson, Roy (red): Kanon och tradition. Ämnesdidaktiskestudier om fysik-, historie- och litteraturundervisning. Lärarutbildningens skriftserie nr. 2, Högskolan i Gävle 2006, s. 149–180

Dahl, Per: “Kanon, klassikere og kritiske udgaver”, i Burman, Lars og Barbro Ståhle Sjönell (red): Text och tradition. Om textedering och kanonbildning. Svenska Vitterhetssamfundet, Stockholm 2002, s. 77–101

Guillory, John: ”Canon”, i Lentricchia, Frank & Mc Laughlin, Thomas: Critical Terms for Literary Study. The University of Chicago Press 1990, s. 233–249

Hettmar, Vibeke: Kap. 11: ”Faglighedens mange ansigter”, i Litteraturpædagogik og elevfaglighed. Danmarks lærerhøyskole, 1996, s. 343–352

Hvistendahl, Rita: ”Unge lesere fra språklige minoriteter. I Bråten, Ivar (red.): Leseforståelse. Lesing i kunnskapssamfunnet – teori og praksis. Oslo 2008, s. 147–168

Iser, Wolfgang: ”Tekstens appellstruktur”, i Olsen, Michel & Kelstrup, Gunver: Værk og læser. En antologi om receptionsforskning. Kbh.: Borgen 1981, s. 102–133

Geir Knudsen: ”Litteraturforståelse i rundskrivs form”, i Norsklæreren 2, 1990, s. 5–12

Longum, Leif: ”Eksamensoppgaver som styringsmiddel. En liten historikk omkring omleggingen av de litterære artiumsstilene etter 1963, 1998. I På fallrepet, s. 270–277

Malmgren, Lars-Göran, "4. Teorier om litteraturreception - läsarens och textens reportoar", "6.2 Läsutviklingens perioder", Åtta läsare på mellanstadiet. Litteraturläsning i ett utvecklingsperspektiv. Lund 1997, s. 74–83. 106–119

Mortensen, Klaus P.: ”Dannelse på dansk. Litteraturhistorieundervisning og (selv)refleksivitet”, i Dahlsgaard, Inge et al (red.): Midt i ræset. Kbh.: Dansklærerforeningen, 1998, s. 37–71

Roe, Astrid. “Who killed the young man? 15-year-olds' responses to a fable.” I K. Nauclér (ed.): Papers from the Third Conference on Reading and Writing [= Working Papers 50. Lund University, Dept. of Linguistics and Phonetics 2002, s. 33–45

Schou, Søren: ”Litteraturhistorie og narration”, i Bredsdorff, Thomas & Finn Hauberg Mortensen, red.): Hindgavl Rapport: Litteraturteori i praksis. Odense Universitetsforlag 1995, s. 15–25

Steffensen, Bo: ”Kap. 6. Empiriske læserundersøgelser”, i Når børn læser fiction. Grundlaget for en ny litteraturpædagogikk. Kbh. Akademisk forlag 1995 s. 120–142

Steinfeld, Torill: ”På hjemlig grunn. Norske skolelitteraturhistorier ca. 1900–1940”, i Dahl, Per & Torill Steinfeld (red.). Videnskab og national opdragelse, del 2, s. 449–487. Nordisk Ministerråd, NORD 2001:30

Thavenius, Jan: "Det kanoniska tänkandet", Jan Thavenius, Den motsägelsfulla bildningen. Stockholm/Stehag: Brutus Östlings förlag Symposion 1995, s. 123–138

Ullström, Sten-Olof: "Röster ovh stereotypier i litterära studentuppsatser - om litteraturundervisningens villkor förr och nu", i Moira Linnarud, red., Perspectives on Language and Learning. Karlstad: Karlstad University Press 2004, s. 43–56

Wallgren, Thomas: ”Från teksttolkning och resepsjonsestetik till en teori om estetisk verkan”, i Elise Seip Tønnessen og Eva Maagerø (red.): Tekstblikk. Kbh. 1999, s. 62–73

Aarnes, Sigurd Aa.: ”Wergelandskultusen som nasjonsbyggende faktor”, i Å dikte en nasjon. Artikler om norsk litteratur. Universitetet i Bergen 1997, s. 163-176

Artikler og utredninger som er elektronisk tilgjengelig

Bache-Wiig, Harald: "Fra Sveits til Glimmerdal. Maria Parrs "Tonje Glimmerdal" - en gjenskaping av Johanna Spyris "Heidi"?" i BLFT. Barnelitterært forskningstidsdskrift., Vol 1. 2010. http://www.childlitaesthetics.net/index.php/blft/article/view/5872. Fulltekst.

Lisa Ohm : It Takes a Village to Raise a Child: Johanna Spyri’s , 2000. Symposium: A CSB/SJU Faculty Journal, 2000 , s. 101-111. . It Takes a Village to Raise a Child: .

Dias, "Literary Reading and Classroom Constraints: Aligning Practice with Theory, Judith Langer, ed., Literature instruction. A focus on student response, Urbana 1992. s. 131-162.

Langer, Judith A, "Rethinking Literature Instruction" i Judith A Langer, ed., Literature instruction. A focus on student response, Urbana 1992. s. 35-53.

Penne, Sylvi. 2009. 'Hvis du redder et menneske, så har du reddet hele verden'. Den gode moralen og den dialogiske samtalen i et norsk klasserom. Acta Didactica Norge, Vol. 3. nr. 1, art. 1. 17 sider.

Probst, Robert E., "Five Kinds of Literary knowing, i Judith A Langer, ed., Literature instruction. A focus on student response, Urbana 1992. s. 54-77.

Utdrag fra Framtidas norskfag (2006). "Norskfagets rolle i eit fleirkulturelt samfunn". ”Litterær kanon i norsk?" s. 15–33 og s. 39–42. Framtidas norskfag

Ullström, Sten Olof, "Strindbergsbildens förvandlingar i gymnasiet", Tidskrift för lärarutbildning och forskning, Tema litteraturdidaktikk, nr 4 2002/nr 1 2003, s. 75-88. Kommentar: Man må laste ned nummer 4.

Nina Goga: "" i BLFT. Barnelitterært forskningstidsskrift, 2, 2011, s. 1-9. "Landskap og bannskap i Maria Parrs forfatterskap". Fulltekst.

Kjærnsli, Marit og Astrid Roe: _På rett spor. Norske elevers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag i PISA 2009, 2010. Kap 3, s. 59-92. PISA 2009.

Steinfeld, Torill : 2009 . TijdSchrift voor Skandinavistiek, s. 167-191.. "Norsk kanon og kanondannelse historiske linjer, aktuelle konflikter og utfordringer":.

Artikler i mappe på Fronter-siden for emnet

Bache-Wiik, Harald: Manus til artikkel om Parr, Maria: Tonje Glimmerdal,

Ohm, Lisa: I Symposium: A CSB/SJU Faculty Journal, 2000, s. 101-111, 2000. It Takes a Village to Raise a Child: Johanna Spyri’s Female Bildungsroman (...): .

Eide, Ove: : Frå kanon til literacy. Det nye norskfaget i nærlyd og perspektiv, 2006, s.6-13. LNU.

Alloway, Nola & Gilbert, Pam: “Boys and Literacy. Lessons from Australia", i Gender and Education 1/1997,s. 49–59. Elektronisk versjon tilgjengelig via UB.

Millard, Elaine: “Differently Literate. “Gender Identity and the Construction of the Developing Reader”, , i Gender and Education 1/1997, s. 31–48. Elektronisk versjon tilgjengelig via UB..

Studentene skal gjøre seg kjent med fagplaner for norskfaget (ungdomstrinnet i grunnskolen og videregående skole).

Utdelt artikkel

Selj, Elisabeth: "Utfordringer ved narrativ tekstskriving når norsk er andrespråk" i Nordand.Nordisk tidsskrift for andrespråksforskning, 2010, nr. 5. Fagbokforlaget. 24 sider.

Skjønnlitteratur

Parr, Maria: Tonje Glimmerdal, Oslo: 2009.

Spyri, Johanna: Heidi, (Complete and unabridged text). Oxford University Press 2010 eller tilsvarende utgave av "Heidis Lehr- und Wanderjahre" (1880), eller en større norsk utgave som "Heidi" (De norske bokklubbene 2008).

Læreplan

Studentene må kjenne til gjeldende Læreplan i norsk, særlig de litteraturfaglige kompetansemålene.

Publisert 1. okt. 2010 09:18 - Sist endret 11. mai 2011 16:12